Ameerikaatti Vaayirasiin Koroonaa qeerransarratti argamuun himame.

Ameerikaatti Vaayirasiin Koroonaa qeerransarratti

Ameerikaatti Vaayirasiin Koroonaa qeerransarratti argamuun himame.

Qeerransi umrii gannaa afurii Ameerikaatti Vaayirasii Koroonaatiin qabuunsaa qorannoon mirkanaa’e.

Iddoo bineensoonni itti eegaman Biroonz Zuu jedhamu Niiwu Yoorkitti argamu keesatti koronaa Vaayirasiitiin namarraa bineensatti darbe.

Qeerransi dhaltuun maqaa Naadiyaa jedhamuun waamamtu kun bineensa jalqabaa dhibee ‘Covid-19’n namarraa itti darbe ta’uun isaas ibsameera.

Giddugalessii tursiisa bineensotaa Biroonz Zuu jedhamuufi Niiwu Yoorkitti argamu akka ibseetti, firiin qorannoo kun laabiraatoorii Ihowaa jiruun mirkaneeffame.

Qeerransa kanatti vaayirasiin kun kan darbe nama isaan kunuunsuu eenyumman isaa ammaaf hin baramnerraa ta’uusaatu amanama.

Akka gabaasa BBCtti,Qeerransi kun sanyii adurreewwaan gurguddaa 6 wajjiin kan jiraatu yoo ta’u, qufaa gogaa akkuma namaatti qufaasisuu eegalera.

Facebook Comments