Bulchiinsi Maagalaa Adaama balaa Vaayirasii Koroonaa hir’isuuf jeechaa da’immaan daandii irraa jiraatan 600 ol kaasuun akka of danda’an taasisuuf hoojjechaa jiraachuu beeksise.

Bulchiinsi Maagalaa Adaama balaa Vaayirasii Koroonaa hir’isuuf

Bulchiinsi Maagalaa Adaama balaa Vaayirasii Koroonaa hir’isuuf jeechaa da’immaan daandii irraa jiraatan 600 ol kaasuun akka of danda’an taasisuuf hoojjechaa jiraachuu beeksise.

Kantibaan Bulchiinsa magaalichaa fi waliitti qabaan koree ittisaa dhibee vaayirasi koroonaa obbo Assaagid Geetacheew akka jedhanitti Bulchiinsi Magaalichaa daa’imman daandii irraa kaasee kan umrii 18 gadii akka ta’an himaaniru.

Daa’immaan 600 ol ta’an kun sagantaan nyaataa giddugaloota sadiitti dhiyaateefi fayyaadama akka jiran himaaniru.

kessumayyuu daa’immaan,daargageeyyiin fi maanguddoonni jireenyii isaani daandii irraa ta’e sosoochii dhorkameen akka hin midhaamneef gargaarsaa taasisuun himaamera.

Gargaarsaa Buulchinsaa magaalichaa fi abbooti qabeenyaa irraa argameen birrii miiliyoonaa 33 ol kan sassaabamee yommuu ta’u, meeshaaleen nyaataa,hirribaa akkasuumaas qulqullinaa qaamaa eggaachuuf tajaajilaan daa’imman daandii irraa jiraatan kanaaf dhiyyeessaaniru.

Dabalataniis dargaggoota iddoo bulti hin qabnee 156f mana barumsaa tokkootti sassaabuun meeshaaleen nyaataa,hirribaa akkasuumaas qulqullinaa qaamaa eggaachuuf tajaajilaan gargaarsi godhamuusaa kantibaan magaalichaa obbo Assaagid Geetaachewu himaaniru.

Hoggaanan waajiraa dhaabbataa ‘East African Holding’ obbo Fiitsuum Nugusee dhabbanni isaanii dargagaggoota madda galii hin qabne 156f baasii nyaataa kan ji’aa tokkoo akka danda’u himaaniru.

Lammiilee madaa galii hin qabne kuma 10 ta’aniifis tajaajila nyaata kennuuf karoorfataniiru.

Dargaggoonni gargaarsa taasifamuuf kessaa bahanii jireenyaa foyya’aa akka jiraatan taasisuuf dhaabbilee gara garaa kessaatti carraa hojii akka argatan ga’ee mataa kooti nan bahaa jechuun kan dubbate immoo Artiistii Yooseef Gabreeti.

Facebook Comments