Itiyoophiyaanonni waan qabanirraa lammilee isaaniif qooduuf akka qophaa’an Ministirri Muummee Dr.Abiyyi Ahimad waamicha dhiyeessan.

yoo waliin dhaabbannee fi waldhaggeeffanne weerara vaayrasii koroonaa to’achuuf carraa ni qabna

Itiyoophiyaanonni waan qabanirraa lammilee isaaniif qooduuf akka qophaa’an Ministirri Muummee Dr.Abiyyi Ahimad waamicha dhiyeessan.

Ministirri Muummee Dr.Abiyyi Ahimad Itiyoophiyaa keessatti maatiin tokko maatii isa biraa tokkoof guyyaatti nyaata qaburraa hiruuf qophii akka godhu yaamicha dhyeessaniiru.

Ministirrii Muummee Dr. Abiyyi Ahimad yoo waliin dhaabbannee fi waldhaggeeffanne weerara vaayrasii koroonaa to’achuuf carraa ni qabnas jedhaniiru.

Ministirrii Muummee Dr. Abiyyi Ahimad akka jedhanitti dagannaan yeroo ammaa ummata bira jiru gatii olaanaa nu kaffalchiisuu danda’a jedhan.

Qajeelfamaa fi ergaa darbu hojiitti hiikurratti hanqinni bal’aan jiraachuus himaniiru.

Hanga humna keenyaa waliin mari’achuu fi wal gargaaruun miidhaa ga’uu danda’u hir’isuuf hojjechuun barbaachisaadha jedhaniiru.

Jijjiirrama amalaa fiduu fi of eeggannoo cimaa taasisuun murteessadha ta’uu ibsaniiru.

Haala ammaa keessa jirruun Itiyoophiyaatti sososchi hunda daangeessuun miidhaan isaa kan caalu ta’uu Ministirri Muummee Dr. Abiyyi Ahimad himaniiru.

Haalli diinagdee biyyattii guyyoota murasaaf balbala cufatanii ooluuf kan dandeessisuu miti jedhan.

Lammiileen biyyattii hedduun harkaa afaaniitti jiraatu waan ta’eef sochii hunda daangessuu caalaa of eegaannoo fi qajeelfama darbu fudhachuun socho’uutu furmaata ta’a jedhaniiru.

Vaayrasiin koroonaa biyyoota addunyaa diinagdee fi teeknooloojiin haalaan dagaagaan hunda laamsheessaa jiraachuu kan ibsan,Ministirri Muummee Dr. Abiyyi Ahimad , Itiyoophiyaatti ammoo tatamsa’ina vaayrasichaa ittisuuf sosochii hunda daangeessuun daraan rakkisaadha jedhan.

Waa’een dhibee kanaa biyya keenyaatti ajandaa erga ta’e kan bubbule ta’us, weerara kana moo’achuuf carraan qabnu ammaa fi amma qofa jedhan Ministirri Muummeen.

Yoo waliin dhaabbannee fi waldhaggeeffanne weerara dhibee kanaa moo’achuuf kaleessarra har’a carraa olaanaa qabna jedhaniiru.

Ministirri Muummeen Dr. Abiy Ahimad beektoonni beekkumsa isaaniin, ogeeyyiin Aartii ogummaa aartiin biyyaa fi lammiilee isaanii balaa dhufurraa baraaruuf hojjechuu akka qaban waamicha dhiyeessaniiru.

Facebook Comments