Lammiileen keenya jireenya sadarkaa adda addaa jiraatan akka hin miidhamneef deeggarsa taasisuufi sochiin diinagdee guutummaatti akka hin dhaabbanne of eeggannoodhaan itti fufuu qabaa jedhan Pirezeedaantiin MNO Obbo Shimallis Abdiisaa.

sochiin diinagdee guutummaatti akka hin dhaabbanne of eeggannoodhaan itti fufuu qabaa jedhan Pirezeedaantiin MNO Obbo Shimallis Abdiisaa.

Lammiileen keenya jireenya sadarkaa adda addaa jiraatan akka hin miidhamneef deeggarsa taasisuufi sochiin diinagdee guutummaatti akka hin dhaabbanne of eeggannoodhaan itti fufuu qabaa jedhan Pirezeedaantiin MNO Obbo Shimallis Abdiisaa.

Obbo Shimallis Abbootii qabeenyaa dhibee Vaayirasii Koroonaa ittisuuf deeggarsa taasisan galateeffatan.

Abbootiin qabeenyaa torbee darbe deeggarsa taasisuuf waadaa galan cheekii birrii waadaa seenanii galma Waajira Pirezedaantiitti bakka koreen deeggarsaa, miseensonni kaabinee jiranitti Pirezeedaanti Shimallisitti kennan.

Birriin abbootii qabeenyaarraa walitti qabame kan namoota 21 Miliyoona 41 fi 650 yoo ta’u, Bulchiinsi Magaalaa Finfinnee irraa Meeshaa Of eeggannoo fayyaa fi qulqullinaa Birrii Miliyoona 15tti tilmaamamu deeggarsaan dhiyaateera.

Fayyaa namaa, lubbuu namootaa fi diinagdee addunyaa sababa dhibee kanaan hubamaa jiru kana dura dhaabbachuuf,tumsi akkasii barbaachisaa ta’uu Obbo Shimallis ibsanii abbootii qabeenyaa deeggarsa taasisan galateeffataniiru.

Deeggarsi akkasii cimee akka itti fufis waamicha dhiyeessaniiru.

Lammiileen keenya sadarkaa adda addaarra jiraatan akka hin miidhamne sochiin diingdee guutummaatti osoo hin dhaabbatiin of eeggannoodhaan itti fufuu qabas jedhan.

Abbootiin qabeenyaa deeggarsa taasisanis qabeenyi keenya lubbuu lammiilee baraaruu waan qabuuf dirqama keenya bahannee jedhan.

Abbootiin qabeenyaa misooma irratti hirmaatanis lammiileen biyyattii yoo jiraatan misoomni itti fufa waan ta’eef deeggarsi isaanii barbaachisaadhaa jedhan.

Akka Naannoo Oromiyaatti walumaagala gama tajaajila lammummaatiin waamicha dhiyaateen birriin Miliyoona 46 fi Meeshaaleen qulqullinaafi ofeeggannoo Birrii Miliyoona 38 tti tilmaamamu walitti qabameera.

Asfaawu Lammaatu gabaase.

Facebook Comments