Naannoon Oromiyaa guyyoota lama keessatti qorannoo Vaayirasii koronaa eegaluufi jedhame.

qorannoo Vaayirasii koronaa eegaluufi

Naannoon Oromiyaa guyyoota lama keessatti qorannoo Vaayirasii koronaa eegaluufi jedhame.

Wiirtun qorannoo Vaayirasii Koronaa magaalaa Adaamaa har’a ykn boru tajaajila kennuu ni eegala jedhn hogganaan Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaa Dr Mangistu Baqqalaa.

Hojii hanga ammaatti hojjetamaa tureen laboraatiiriin qorannoo dhibee Koronaa naannoo Oromiyaa keessa jiraachuu dhiisun isaa rakkoo itti ta’ee turuusaa BBCti kan himan Dr Mangistu Baqqalaa, yeroo ammaatti arjooma qaamolee dhuunfaatin maashinootni afur argamuu isaanii fi qorannoo taasisuuf qophii ta’uu isaanii himan.

“Yeroo ammaatti qorannoo dhibee Koronaa eegaluuf meeshaa qorannoo (test kit) qofti kan hafe yemmuu ta’u wiirtuun magaala Adaamaa har’a yookin boru qorannoo dhibee Koronaa ni eegala” jedhan.

Nannoon Oromiyaa magaaloota Adaamaa, Jimma, Naqamtee fi Sabbataatti wiirtuulee qorannoo dhibee Vaayirasii Koronaa hundeessushee kan dubbatan Dr Mangistuun, qophaa’ummaa qaban irratti hundaa’uun magaaloota Haromaayaa ykn Harar keessattis wiirtuun qorannoo tokko akka jiraatu himaniiru.

“Wiirtuuwwan qorannoo Naqamtee, Jimmaafi Haramaayaa ykn Harar immoo torbee itti aanu keessa hojii qorannoo ni eegalu,” jedhan.

Wiirtuulen kunneen namootni dhibee Koronaavaayirasiin shakkaman, kan namoota vaayirasichi irratti argame walin qunnamtii qaban fi hawaasa keessaayis samuudni fudhatamee qorrannoon kan itti taasifamu dha.

Gama biraatiin qorannoo Koronaavaayirasiif magaalaa Adaamaatii guyyaa kaleessaa samuudni namoota 250 sassaabamuu isaa kan himan hogganaan Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaa Dr Mangistu Baqqalaa “bu’aa isaa dhiyeenyatti uummata ni beeksisna,” jedhan.

Samuudni namoota 250 kun komii “qorannootu hin taasifamne malee namoota heddutu vaayirasichaan qabame” jedhu bu’ureeffachuun kan hojjetamaa jiru ta’uus himaniiru.

Hojiin ittisaa fi to’annoo dhibee Koronaavaayiras naannoo Oromiyaa koreewwan preezidaantii naanichaa dabalatee angawoota fi ogeeyyii birootin hogganamanin hojjetamaa jiraachuu kan himan Dr Mangsituu Baqqalaa torbee tokko keessatti dhibee Vaayirasii Koroonaa ilaalchisuun namoota miiliyoona saddeetif kallattin hubannoon uummamuusaa himan.

Iddoowwan turtii shakkamtootaan walqabatee hospitaalootni 106 fi buufataalen fayyaa 174 kan al tokkotti namoota 2,000ti siiqan keesummeessuu danda’an qophaa’uu isaanis dubbatan.

Dabalataan naannichi yeroo ammaatti maashinoota hargansuu (mechanical ventilator) 101 kan qabu yemmuu ta’u bittaa maashinoota dabalataaf ajajni raawwatamuusaa hogganichi himu.

Gama wiirtuwwan wal’aansaatin “tajaajilli yaalii kennamaa kan jiru magaala Finfinnee keessatti. Yeroo ammaa garuu magaalota Adaamaa, Moojoo fi Bishooftutti iddoon yaalii qophaa’ee dhukkubsataan yoo jiraate simatanii hojjechuuf qophiidha” jedhan.

Naannoon Oromiyaa hojjettoota fayyaa 70,000 (ogeeyyii fi hojjettoota biroo) ta’an akka qabdu kan himan Dr Mangistuun hojjettoota kunneenif dhiyeessin meeshaalee hojii (PPE) gahaa ta’e akka hin jirre himan.

Hanqina kana furuufis bittaa taasifamaa jirun dabalataan qaamolee garaagaraa irraa deeggarsa meeshaalee walitti qabaa akka jiran BBCtti himaniiru.

Facebook Comments