Naannoo Gaambeellaatti weerara vaayirasii koroonaa ittisuuf jechaa deggarsii Birri miiliyoona 14 ol walitti qabamu koreen walitti qabduu Qabenyaa naanniichaa beeksise

OBN Ebla 30, 2012- Naannoo Gaambeellaatti weerara vaayirasii koroonaa ittisuuf jechaa deggarsii Birri miiliyoona 14 ol walitti qabamu koreen walitti qabduu Qabenyaa naanniichaa beeksise.

Bulchaa ittii aanaan naannichaa fi walitti qaba koree kan ta’an obbo Taankuwaayi Jooki akka jedhanitti, deggarsichi jiraattoota magaalaa, abbootii qabeenya magaalichaa fi qaamoolee mootummaa garagaraa irraa kan argameedha jedha TOI.

Deeggarsa argamee keessaa Birrii miiliyoona 13 kan ta’u bifa mallaaqatiin kan argamee yoo ta’u kan hafee immoo bifa meeshaatin kan argamee tahu himaniru.

Yeroo itti aanuufis sagantaa galii walitti qabu kana tumsudhaan rakkoo weerarri vaayirasii koroonaa gessisuu dandamachuuf ni hojjannas jedhan Obbo Taankuwaayi.

Carraaqqii vaayirasii koroonaa ittisuuf taasifamuu kana hawaasniis deggarsaa jalqabee kana cimse itti fufuun aadaa walgargaarsaa isaa guddisuu akka qabus waamicha dhiyyeessaniru.

Qindeessaan walitti qabaa qabeenyaa Magaalaa Gaambellaa obbo Yamaanaa Tasfayee daldaltoonni fi jiraattoonni magaalichaa lammiilee harka qalleeyyootaf deeggarsa nyaataa fi meeshaalee qulqullinaa qaama eggachuuf fayyadan kennaa jiru jedhan.

Hanga ammaattis meeshaan nyaataa fi qulqulliinaaf tajajilaan kuma 600ttii tilmaamaman walitti qabamuus himaniru.

=============================================

Karaa biraatin  Dhaabbanni tola oltummaa “life gate” jedhamu lammiilee daandii irraa Finfinnee keessa jiraatan kuma 1 fi 100 ol soorata dhiyyeessaa jiraachuu beeksise.

Sirni soorataa kun jalqaba ji’a kana irraa kaasee iddoowwaan buufannii soorata ittii argamuu 4tti kutalee bulchinsaa magaalatti kessaa kutaa Araadaa fi Qiirqoosittii dha.

Hundeessaa dhaabbatichaa kan ta’an obbo Iwuunatuu Damisee, sagaantaan soorataa kun weerara vaayirasii koroonaa ilaalchisee ji’a kanarraa kan jalqabee yoo ta’u kunis hanga vaayirasichi baduutti kan itti fufudha jedhan.

Sagantaan soorataa kun naannoowwan Lagaharre, Qiirqoos, Goorgiisii fi Awuutobiistaattii kan kennamudhas jedhan.

Gargaarsa dhaabbatichii kennuuf qaamoleen garagaraa deeggarsa taasisaa akka jiran obbo Iwuunatuun himaniru.

Hawaasnis ofii isaa vaayirasii koroonaa irraa of eguu irraa darbee lammilee humna hin qabnes gargaaruu qabu jedhaniru.

Hojii gaggeessaan Kutaa Magaalaa Araadaa Ganda 10 Obbo Kiibruu Dastaa, dhaabbatichi lammilee harkaa qalleyyii 300 ol deeggara akka jiru himaniru.

Dhaabbatichi waggoota 4ffan darban kessatti jiraattoota daandiirraa 80 hanga 120 gahaniif nyaata dhiyyeessaa turera jedhan hundessaan dhaabbaticha.

Waggoota 13 kessatti jirattoota daandiirraa irratti jijjiirama gama hundaan fiduuf hojjachaa akka jirus himaniru.

Facebook Comments