Hidhi Haroomsaa Guddichaa dhimma Itiyoophiyaa qofa osoo hin taanee dhimma namoota haqaaf dhaabbatanii ta’uu akka qabu himame.

OBN Wax. 18, 2012- Hidhi Haroomsaa Guddichaa dhimma Itiyoophiyaa qofa osoo hin taanee dhimma namoota haqaaf dhaabbatanii ta’uu akka qabu himame.

Kunis kan jedhame waltajjii marii dhaabbanni pireesi Itiyoophiyaa fi Seekireeteriyii Mana Maree Qindeessaa Hirmaanaa Uummata Hidha Haroomsaa waliin ta’uun qopheessan irraatti yemmuu ta’uu waltaajjiis mat-duree haqaa fi faayidaa waliin keenya jedhu Afaan Arabaan gaggeeffame dha.

Waltajjicha irrattis qaamooleen argaman xinxalaa dhimma Sudaanfi Itiyoophiyaa dhiyeesuun beekamuu Obbo Haalii Yaahiyya, Miidiyaa Alijzeeriyaa dabalaate miidiyaa biroo irratti dhimma hidha haroomsaa ilaachise falmii kan gaggeesuu Muhaamad Al-Arusii fi Yuunivarsiitii Sudaanitti digirii  sadaaffaasaa hojjeechaa kan jiran Ibraahim Hassan argamaniiru.

Mariin kuins uummata Arabaa afaan dhaga’uun dhugaa jiruu hubachisuuf akka gargaaruu Obbo Ibraahiim Hassan himaniiru.

Dabalataanis uummanni Arabaa akka addunyaatti jiraniif eejjannoo Itiyoophiyaa beeksisuu keessatti gahe guddaa qaba jedhameera.

Ammas gara fuuduraatti uummaata Arabaa Afaan dhaga’uun dhimma hidhicha irratti hubannoo gahaa akka argataniif hojjetamuu akka qabus qooda fudhattoonni waltajiicha himaniiru jechuun Pireesi Itoophiyaatu gabaase.

Facebook Comments