Hojiin fakkeenyummaa gaarii qabu itti fufu qaba-Aadde Adaanach Habeebee

OBN Caamsaa 30,2012- Abbaan Alangaa Waliigalaa Aadde Aadaanach Abeebee, lammilee karaarra jiraatan waldaa ‘Temple of God Church’ jedhamuun gargaaramaa jiran daawwachuun deeggarsa meshaalee weerara vaayirasii koronaa ittiin ittisan ,uffataa fi nyaata gargaaraniiru.

Qaamoolee hawaasaa sababa weerara vaayirasii koroonaatiin rakkoof saaxilaman keessaa lammiileen daandiirra jiraatan isaan tokkoodha.

Lammileen kunneen rakkoof akka hinsaaxilamneef Waldaan ‘Temple of God Church’ jedhamu lammilee kanneen Ktaa Magaalaa Boolee Aaanaa 4tti iddoo tokkootti walitti qabuun gargaaraa jira.

Lammilee daandiirra jiraataa turanii fi waldaa ‘Temple of God Church’n gargaarama jiran Abbaan Alangaa Waliigalaa Aadde Adaanach Abeebee daawwataniiru.

Meeshaalee garaa garaa ittisa weerara vaayirasii koroonaatiif oolan daakuu fi Zayita nyaataa akkasumas uffata gargaaraniiru.

Aaddee Adaanach gargaarsicha wayita kennan akka ibsaniitti, waldaan amantaa kun lammiilee daandiirra jiraatan gargaaruuf walitti qabuun isaa hojii fakkeenyummaa gaarii qabu ta’uu himan.

Qaamoleen hawaasaa kaaniis hojii waldaan ‘Temple of God Church hojjate fakkeenya taasifachuun lammilee daandiirra bulan jireenya daandiirraa kaasuuf tumsuu qabu jedhaniiru.

Lammileen kunneen carraa hojii akka argataniifiis mootummaan gahee irraa eegamu kan bahuu ta’uus adde Adaanacha dubbataniiru.

Hoggantuun waldichaa Paastar Gannat Soorii akka ibsaniitti,waldaan isaanii hojii afuuraa hojjetuun ala lammilee daandiirra jiraatan weerara vaayirasii koroonaatiif akka hin saaxilamneef walitti qabuun gargaaraa akka jiru himan.

Yeroo ammaa kana lammilee daandiirra jiraatan 200 ol walitti qabani kunuunsaa akka jiran kan ibsan Paastar Gannat, lammileen daandiirra jiraachaa turani fi isaan biratti gargaaramaa jiran sadarkaa barnootaa hanga digirii jalqabaa qaban ta’uu himaniiru.

Deeggarsa abbaan alangaa waliigalaa taasisaniifiis galateeffataniiru. Girmaa Hundeetu gabaase.

Facebook Comments