Manni Maree Bakka Bu’oota Uummataa miseensota komishinii Araaraa hir’atan bakka buusuu dabalate waligalteewwan adda addaa raggasiseera.

OBN Wax. 18, 2012- Guyyaa har’a Manni Maree Bakka Bu’oota Uummataa miseensota komishinii Araaraa hir’atan bakka buusuu dabalate waligalteewwan adda addaa raggasiseera.

Manni marichaa walga’ii idilee 17ffaa bara hojii 5ffaasaa guyyaa har’a gaggeesseen labsiiwwan fi wixine adda adda isaaf dhiyaate irratti marii’achuun raggasiseera.

Haaluma kanaan miseensota koree Araaraa biyyaaleessa hir’atanii guutuuf dhiyaate dabalate Walitti qaba koree Dhaabbii Dhimma Daldalaa fi Indaastirii ramaduuf yaada murtee dhihaate raggasise.

Gama biraatin Mana marichaa wixinee Faaruu, Alaabaa Afriikaa fi guyyaa Afriikaa irratti isaaf dhiyaate irratti mari’achun raggasiseera.

Haaluma walfakkaatuun wixinee Koreen dhaabbii Dhimma Galii, Baajataa fi Faayinaansii, koree Misooma Magaalaa fi Konistiraakshinii fi Geejjibaa dabalate koree bulchiinsaa fi sirna hoggansa pirojektoota mootummaa federaalaa, koree dhaabbiin dhihaate irratti marii’achuun raggasiseera.

Labsii Hojii albuudaa mootummaa Itoophiyaa fi Kaataar gidduu tures akka fooyya’uuf dhiyaate fi Wixinee labsii weerara awwaannisa gammoojjiif liqii piroojektii kana raawwachiisu kan dhaabilee misooma addunyaa giddutti taasifamees raggaasiseera jedha TOI.

Weerara vaayrasii koroonaarratti labsii yeroo ariifachiisaa labsame tumsuuf, raawwii imaammata misoomaa dorgomtummaaf waliigaltee liqaa mootummaa Ityoophiyaa fi dhababilee idil addunyaa jidduutti mallattaa’e raggaasiseera.

Manni Mariicha labsii waliigaltee Itoophiyaan, Jibuutii fi Ruwaandaa waliin namoota yakkaan barbaadaman dabarsanii walii kennuf kan garagaaruu jedhuus  ragga’eera.

Facebook Comments