Ministeerri Maallaqaa hanqina baajataa bara dhufu muudatu bifa qaala’insa gatii miidhuu hin dandeenyeen furuuf akka hojjatuu beeksise.

OBN Wax.18, 2012- Ministeerri Maallaqaa hanqina baajataa bara dhufu muudatu bifa qaala’insa gatii miidhuu hin dandeenyeen furuuf akka hojjatuu beeksise.

Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataattin Koreen dhaabbii Dhimma Galii, Baajataa fi Faayinaansii hoggansa Ministeera Maallaqaa waliin qophii baajata bara 2013 irratti mari’ataniiru.

Qophii baajatichaarratti gaafii fi yaadoota Koreen dhaabbii Dhimma Galii, Baajataa fi Faayinaansii akkaasumas miseensoota koree dhaabbii biroo irraa ka’anif ibsi kennameera.

Mootummaan bara bajata 2013tti ramaddi baajata Birrii Biiliyoona 400 fi Biliyoona 76 kan dhiyyeesse yoo ta’u, hanqina baajata Birrii Biiliyoona 100 fi Biliyoon 26 qabas jedhameera.

Hanqinni baajata kunis Birrii Biliyoonni 48.1 liqaa fi gargaarsaa alaa irraa argamu,  Biiliyoona 77.9 immoo liqaa biyyaa kessaan haguuguuf karoorfateera.

Miseensoota mana mare irraa karoorri liqaa biyya kessaan hanqina baajata guutuuf dhiyaate qaala’insa gaatii hin dabalu? Liqaan kuni hoo bifa kamin adeemsifama? gaafiin jedhu ka’era.

Deetaan Ministira Maallaqaa Dr. Iyyoob Takkaalliny ibsa kennaniin, liqaa gurgurtaa mana qophessaa fi Baankii Biyyaaleessaa irraa liqeeffachuun baajatichatti guutuuf karoorarraa akka jiru himaniru.

Liqaa fi gargaarsi alaarra argamuu bara baajatichaatti dhiyyeessi faayinaansii yaada kessaa galchuun gamaggaamni itti taasifamee of eggaannoon akka dhiyaates himaniru.

Dhimmi haquummaa baajata yeroo baay’ee akka ka’u eeruun furmata itti fufa argachuuf hojii waliini kan barbaaduudha jedhaniru.

Bajata ramadameerra Birrii Biiliyoona 271 Taaksii irraa itti guutuuf yaadamuu fi kana gochuuf humna Taaksii guddisuun akka barbachiisuu fi sirnoota hojii taaksii irratti tarkaanfiin foyyeessuu fudhatamaa jiraachuu himaniru.

Kaayyoon baajatiicha ijoon bu’awwaan dinagdee argaman akka itti fufani fi dhibbaa weerara vaayirasii koroonaan mudatu xiqqeessuuf dinagdeen si’oominaan akka itti fufu taasisuu ta’us himaniru.

Facebook Comments