Ogeeyyiin xiinsammuu ‘’Seenaa irraa maal baranna’’? Xiinsammuu keenya akkamitti Cimsina mata duree jedhu irratti ‘’Qophii ‘Addis Wag’ jedhamu irratti Waajjira Ministira Muummeetti mari’ataa jiru.

OBN Caamsaa 24, 2012- Wanni haaraan yoo nama muudate sodaan uumamuun adeemsa uumamaati.

Sodaa kana irraa ka’uun qaamni keenya deebii kenna jedhu ogeessonni xiinsammuu.

Koronaanis Dhibee haaraa waan ta’ees namoonni dhibee kana irraa of eeguuf tooftaalee gara garaatti dhimma bahu.

Ogeeyyiin xiinsammuu ‘’Seenaa irraa maal baranna’’? Xiinsammuu keenya akkamitti Cimsina mata duree jedhu irratti ‘’Qophii ‘Addis Wag’ jedhamu irratti Waajjira Ministira Muummeetti mari’ataa jiru.

Marii kana keessatti weerarri dhibee Itiyoophiyaa keessatti jabana Atsee Susooniyoos irraa eegalee muudachaa ture.

Mootonni yeroo sana keessa turan bakka weerarri sun ka’ee gadhiisanii deemuun to’achaa turan jedhan.

Yeroo Atsee Tewediroosis weerarri ka’e bifuma walfakkaatuun to’atame jedhameera.

Kana irraa ka’uun addunyaan yeroo har’aa kanaaf deebiin kennaa jirtu of eeggannoo fayyaa ammayyahaa ta’een of irraa ittisaa jira.

Kana biratti Amantaa cimaa qabaachuun ,cimina xiinsammuu uummachuufi boru guyyaa gaariin dhufu danda’a jedhanii yaaduuf akka gargaarus ogeeyyiin kun himaniiru.

Keessattu yeroo ammaa COVID-19 ittisuuf bakka tokkotti walitti qabamuu dhiisuu, imala dheeraa dhorkuufi qulqullina dhuunfaa fi naannoo eegachuun barbaachisaadha jedhan.

Kana immoo gorsa Ogeeyyiin Fayyaa kennaniifi kallattii mootummaan kaahu hordofuun barbaachsisaadhas jedhaniru.

Kanaaf namni tokko mataa isaa,maatii isaa, olla isaafi darbees immoo biyya isaa eeguun dhibee kana irraa wal baraaruun dirqama hundaati jedhameera.Shifarraa Sahaatu gabaase.

Facebook Comments