Rakkoo Hidha Guddicha Haaromsa Itoophiyaa irraa gahuuf hanga wareegama lubbuu kafaluuf qophii ta’uu Komishiniin Poolisii Federaala beeksise

Komishinarri Jeneraala Itti Aanaan Poolisii Federaalaa Malaakuu Faantaa akka jedhanitti raawwiin ijaarsa Hidha Haaromsaa akka milkaa’u poolisiin Federaalaa qaamolee nageenyaa kanneen biroo wliin ta’uun waardiyyaa dhaabbachuun itti gafatamummaa biyya akka bahu beeksisan.

Miseensonni Poolisii hojii nageenya kabachiisuun cinaatti ummata Itoophiyaa waliin ta’uun ijaarsa hidhichaaf deeggarsa gochaaa turanis jedhan.

Hidhichi maallaqaa fi beekkumsi ummata itoophiyaa hundaa kan itti dhangala’e ta’uu kan ibsan komishinarichi miseensonni poolisii Federaalaa waggoota 7 darban mindaa isaanii irraa hidha kanaf gumaachaa turuu yaadachiisan.

Raayyaan kun nageenya biyyaa eegsisuun pirojektoonni akka hidha haaromsaa rakkoo malee akka xumuuramuuf itti gafatama isaaa ni bahataa jedhan.

Kana malees qaama hawaasaa waan ta’aniif boondii bittuufi gumaacha taasisuun ergama dachaa bahaa jiruu jedhan.

Biyyattitti nagaa fi tasgabbiin bu’ee,nageenyi uummataa eeggamee,hojiileen misoomaa otoo hin gufatin akka xumuramaniiif ergama irra kaa’ame seeraan bahachaa akka jirus ibsan.

Rakkoo hidhicha mudachuu malu ittisuuf hanga wareegama lubbuutti qophii ta’ee eegaa jiras jedhan.

Kanaafis rayyaan kun leenjiin ergamaaf qopheessuun cinaatti meeshaalee ammayyaa hojii nageenyaaf isaan barbaachisu meeshaalee ammayyaan gurmaahuu ibsan.

Maddi; Tajaajila Oduu Itoophiyaa

Facebook Comments