Rakkoolee uummata keenyaaf furmaata barbaaduun olitti wanti biraa dursa kenninuf  hin jiru jedhan Kantibaan Bulchiinsa Magaalaa Finfinne Injinaar Taakkalaa Uumaa

OBN Wax. 20,2012- Rakkoolee uummata keenyaaf furmaata barbaaduun olitti wanti biraa dursa kenninuf  hin jiru jedhan Kantibaan Bulchiinsa Magaalaa Finfinne Injinaar Taakkalaa Uumaa.

Yaadni keenya kunis karooraan kan mul’atu, gochaan kan madaalamu dhas jedhaniru.

Wantoota jiraattoota magaalichaa qoran keessaa inni tokko rakkoo geejjibaaf fala barbaaduuf hojjachuurratti argamnaa jedhan Injinaar Taakkalaa Uumaa.

Sirna Geejjibaa cimaa diriirsuun  rakkoo geejjibaa jiraattootaaf fala kennurratti argamnu keessaa daandiin isa tokko.Kanaafis sirna geejjibaa ijaaraa jirruun geejjibni uummataa bifa  ammayyaa taheen mijataa, saffisaa fi gatiinis filatamaa gochuurrattio kan xiyyeeffatae tahuus Injinaara Taakkalaan fuula feesbuukiisaanirratti maxxansaniru.

Agarsiistuun kanaas kan tahe Daandiin Ssaffisaa Awuutoobisii(BRT) Jamoo 2ffaa hanga Wiingeet Kiiloomeetira 20 dheeratuu Ministira Muummee Dr. Abiyyi Ahmadiin ijaarsa isaa eegalchisaniru.

Fuuldurattis piroojektootaa biro baay’inaan hojiirra olchuun rakkoo jiraattoota furaa magaalatti akka maqaa isheetti bifa haaraan ijaaru keenya itti fufna jedhaniru.

Facebook Comments