Aadde Adaanach Abeebee itti aantuu Kantiibaa Magaalaa Finfinnee tahun muudaman.

Aadde Adaanach Abeebee itti aantuu Kantiibaa Magaalaa Finfinnee tahuun muudaman.

Manni Maree Magalaa Fininnee Yaa’ii Ariifachisaa har’a gaggeesseen Aadde Adaanach Abeebee itti aantuu Kantiibaa Magaalaa Finfinnee gochuun sagalee caalmaan muudeera

Magaalaa Finfinnee keessatti pirojektoota jalqabaman xumuruun hojii keenya itti aanuu.- Kantibaa itti aantuu Magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee.

Magaalaa Finfinnee jiraattota isheef mijooftuufi warra ishii daawwatuuf ammoo, hawwattuu gochuuf pirojeektoota eegalaman xumuruuf ciminaan kan hojjeetamu tahu kantibaa itti aantuun Magaalaa Finfinnee, Aadde Adaanach Abeebee wayita muudaman dubbataniiru.

Biyyaa fi ummata tajaajiluun ulfaataa tahuus,carraa guddaadha jedhan Aadde Adaanach.

Magaalaa Finfinnee magaalaa barreedduu fi jiraattoota isheef mijooftuu gochuuf amanamummaan itti gaafatamummaa isaanis kan bahan tahu dubbataniiru.

Magaalaa Finfinnee mijooftuu fi hawwattuu gochuuf hojiin guddaan raawwachaa turusaa kan eeran Aadde Adaanach,pirojeektoota bu’uraalee misoomaa eegalaman xumuruun hojii keenya itti aananii rawwatani jedhan.

Gaaffii manneen jireenyaa jiraattootaa deebisuu,dhiyeessii bishaan dhugaatii qulqullu foyyeessuun hiyyummaa hirdhisuudhaan magaalaa ammayyaawaafi hawwattuu ijaaruun karoora isaanii kanniin ijoo tahuu Aadde Adaanach himaniiru.

Facebook Comments