Abbootii qabeenyaa oomishaa

Abbootii qabeenyaa biyya keessaa oomishaa induustrii irratti bobba’anii jiraanif seeronni bahanii jiran akka foyyeefamaniif kan hojjeetamu tahuun ibsame.

 

Itiyoophiyaatti oomishaa damee gama maaniifaakchariingii jiru guddisuun Itiyoophiyaa gidduu gala induustrii Afriikaa taasisuuf hojjetama jira jedhameeera.

Oomishaa Induustrii maaniifaakchariingii guddisuuf immoo abbootiin qabeenya damee kanrratti biyyaa keessa hojeetaniiff dursa kennuun barbaachisadha jedhame.

Abbaan qabeenya tokko tokkos abbootii qabeenya biyya keessaa oomishaa induustrii irratti hojjeechaa jiraniif deeggarsi gahaan taasifamaa hin jiru jedhan.

Keessattuu Imaammanni gama oomishaa induustrii gogaatiin jiru abbootii qabeenya biyya keessaaf carraa kennaa hin jiruu jedhan.

Ministirri Ministeerra Daldalaa fi Induustirii obbo Malaakuu Allebal imaammata gama induustrii gogaatiin jiru irratti fooyya’insi akka taasifamu himaniiru.TOI irraa oddeefanne.

Image may contain: 1 person
Facebook Comments