Gumiin Gaayoo gumii waaqni yaame, Gaayoon immoo Ardaa jilaa wayyoomaadha

Gumiin Gaayoo gumii waaqni yaame, Gaayoon immoo Ardaa jilaa wayyoomaadha jedhan qorataa Aadaa fi seenaa Aabb Jaatanii Diidaa.

Gumiin Gaayoo gumii waaqni yaame, Gaayoon immoo Ardaa jilaa wayyoomaadha jedhan qorataa Aadaa fi seenaa Aabb Jaatanii Diidaa.

Gumicha ijaaruun dhaaloota seenaa barsiisuun seenaa ol kaawwachuudha kan jedhan immoo itti aanaa Hogganaa Biiroo Aadaaf Tuuriziimii Oromiyaa, Abba Biraanuu Buuxeeti .

Gumiin Gaayoo gaaddisa marii miiloosaa guyyoota 2ffaaf taahuun dhimmoota gara garaa irraatt mari’ataa jira.

Gumiin Gaayoo hundeeffama isaa irraa eegaltee dhimmoota wal dhabde mariin hiikachuu, Aadaa kunuunsee dhaloota eegeriitiif akka dabruuf kan hojjachuuf hundaa’eedha jedhan.

Gumiin Gaayoo akkataa maraa fi mariisaa taa’uuf walga’isaa taa’a. Walga’ichi walakkaa waggaa saddeetiin taa’ama.

Gumiin Gaayoo gumii waaqii yaame yo ta’u, Gaayoo immoo Ardaa wayyoome kan jedhan Aabb Jaatanii Diidaati.

Itti dabaluunis jedhan Aabb Jaatani Diidaa, Gumiin Gaayoo walitti dhufeenya hawaasaa kan cimsu Aadaa maraafi marii kan jajjabeessu ta’uu himan.

Itti gaafatamtuun Waajjira Aadaafi Tuuriziimii Godina Booranaa, Aadde Xuunnalee Godanaa Aadaan waan lubbuu qabaatii, wanti lubbuu qabaa kunuunsuu barbaada jechuun dubbatan.

Itti Aanaa Hogganaa Biiroo Aadaafi Tuuriziimii Oromiyaa Abbaa Birhaanuu Buuxees gama isaantiin duudhaa sirna Gadaa kunuunfame dhaloota boriif dabarsuun dhalooti Aadaa beekee akka guddatu, sirni Gadaa sadarkaa dhaabbilee barnoota Olaanootti akka baratamuuf hojiin ardaalee jila kunuunsuu hojeetamaa jiraachuu dubbatan.

Hojiiwwan Aadaa hojii dhaloota duudhaa ganamaatti deebisuun, Gumiin Gaayoo immoo waldhabdee mariin hikkachuu nama barsiisaa jedhan.

Kanaaf dhaalooti Aadaa duudhaa fi safuu guddateen ammas kununfachuu qabas dhaaman.

Gumiin Gaayoo gaaddisa marii miiloosaa guyyoota lammeessoo taahuun dhimmoota gara garaa irraatti mari’ataa jira.

Yaadicha gaaddisa mariitiin gabbisuun walgatee dhumaatiin Gumii walii gaalaaf ni dhiyaata jedhamee eegama.

Kiyyaa Buleettuu Ardaa Jilaa Gumii Gaayoorraa gabaase.

Facebook Comments