Guutaamuun bishaan marsaa duraa hojjettotaa hidhichaaf haamilee ta’ee jira jedhame

Guutamuun bishaan marsaa duraa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa ogeeyyii ijaarsa hidhichaa irratti hirmaataa jiraniif galaafi haamilee akka ta’e Gorsaan Ministeera Bishaan Jallisii fi Eletiriikaa obbo Mootummaa Maqaasaa himan.

Hidhni kun walakkeessa bara 2013 irraa eegalee humna maddisiisuu eegalas jedhame.

Obbo Mootummaan marii gaazexaa Addis Zaman waliin taasisaaniin, marsaan duraa guutinsa bishaan hidha haaromsa xumuuramuun hojjjettooota hidhicha ijaaraa jiraniiif galaa haamilee jabaa ta’eef jedhan.

Ijaarsi hidhichaa hafe akka ariifatuuf haamilee guddaa ta’eeras jedhan.

Marii hidhichaa irratti biyyoota waliin godhamu keessayis ta’ee alaa rakkooleen hedduu mudachuu kan ibsan obbo Mootummaan ,gufuuwwan kana hunda darbuun bishaan marsaa duraa milkaahinaan guutamuun ummata Itoophiyaafis ta’ee hojjettoota hidhichaaf gammachuu guddaa uume jedhan.

Hidhichi deegarsaafi liqiin otoo hintaane lammiilee Itoophiyaa alaafi keessaa gumachaniifi baajata mootummaan piroojektii ijaaramaa jiru ta’uu dubbachuun, hanga xumuura hidhichaatti gumaacha isanii akka itti fufuu qaban dhaaman.

Hidhni kun dhimma siyaasaa otoo hintaane dhimma eenyummaa waan ta’eef namuu daandii siyaasaa qabateen piroojekticha irratti garaa garummaa agarsiisuu akka hinqabne dubbatan.

Asiin dura Ijiptiif Sudaan dhimma guutinsa bishaanii irratti marii geggeessaa turuu isaanii himuun, Ijipti hidha Itoophiyaan kana booda laggeen Abbayyatti dabalaman irratti hojjettu beekuun qaba yaanni jedhu dhimma marii keessa akka galu maricha rakkisaa goote jedhan.

Marsaa duraan bishaan meetirkuubii miliyoona 4.9 qabchuun danda’amuu ibsuun, bara baajataa 2013 walakkeessa tarbaayinoonni lamaan MW 750 akka maddisiisu sochiin godhamaa jiraachuu dubbatanii jiru jechuun TOI Dhaabbata Pireesii Itoophiyaa waabeeffachuun gabaaseera.

Facebook Comments