Industriiwwan buna akaawuun

Vaayiraasiin koroonaa industriiwwan buna akaawuun dhiyeessan irraatti dhiibbaa geessisaa akka jiru ibsame.

 

Ummata Itiyoophiyaa biratti bunni jireenya hawaasaa walitti hidhuu irraa darbee fayyaa namaaf baay’ee barbaachisaa akka ta’e himamullee, yeroo ammaa kan industiiriwwan buna akaa’uun,daakuun gabaaf dhiyeessa jiran irratti dhiibba geessissaa akka jiru pireezidaantiin waldaa Buna Akaa’uu Itiyoophiyaa Obbo Miniilik Habtuu ibsaniiru.

Industiriin kun buna dheedhii irraa kaasuun akaayuun,daakuun, fi samsuun waggaa 70 oliif gabaaf dhiyeessaa akka ture himan.

Keessattuu dhaabbileen tajaajila kennaan cufamuun,balalliin xiyyaara dhaabachuu fi gatii dabaluu irratti akka yaadame akka hin taane ibsame, sababa kanaan indiistirichi harka 50 miidhaan dinagdee irraa qaqqabuu himan.

Ji’oota 6 darban keessatti tuuristii gara Itiyoophiyaa galee akka hin jireefi dabalatanis galiin hoteeloota harka 85 hir’achuu kan ibsan Obbo Miniilik, kun immoo indiistiriicha iratti miidhaa guddaa geessiseera jira jedhan.

Dhaabbata Pireesii Itiyoophiyaarraa odeeffanne.

Image may contain: plant, food and nature
Facebook Comments