Itoophiyaatti wixineen qajeelfama ittifayyadama xiyyaara nama maleessaa qophaa’e

Itoophiyaatti wixineen qajeelfama ittifayyadama xiyyaara nama maleessaa qophaa’e.

Abbaan Taayitaa Siiviil Aviiyeeshinii Itoophiyaa wixinee qajeelfama ittifayyadama xiyyaaraa nama maleessaa qopheessuu beeksise.

Naannoo qilleensa biyyattii too’achuufi nageenyummaa isaa mijataa taasisuuf dhiyeessiin geejjiba qilleensaa akka jiraatu mirkaneessuuf wixineen qajeelfama ittifayyadama xiyyaara nama maleessaa (Droonii) qophaa’uu himameera.

Abbaan Taayitichaa ittifufiinsaan Eejansii Nageenya Infoormeeshinii, Tajaajila Odeeffaannoofi Nageenya Biyyaalessaa, akkasumas qaama dhimmichi ilaallatu waliin mari’achuun yaada dhiyaatan wixinichaatti dabaluun ni raggaasisa jedhamee eeggama.

Wixineen qajeelfamichaa galchitoota xiyyaaraa nama maleessaa, dhaabbilee yaalii balallii taasisan, hojii Dirooniirratti bobba’aniifi biyya keessatti walitti hidhan hammachuun kan qophaa’e ta’uu himameera.

Akkasumas wixinichi xiyyaaroota mootummaan itti fayyadamu, Kaaytoonootafi Baaluunoota taphachiisa ijoolee kan of keessatti hammatu ta’uu eerameera.

Abbaan Taayitichaa Xiyyaaroota nama maleessa kana dura biyya keessa galan galmeessuuf qophii xumuruu isaa ibseera.

Waliigala wixinichi naannoo qilleensa biyyattii nageenyi isaa mirkanaa’eefi amansiisaa ta’e taasisuuf yaaddame kan qophaa’e ta’uu ragaan Ministeera Geejjibirraa argame ni agarsiisa.

Facebook Comments