Itti aanaan Ministira Muummee obbo Dammaqaa Mokonnon, Ogeeyyin fayyaa ergama ulfaataa ogummaasaaniin gumaacha taasisaa jiran warra hojii seena-qabeessa raawwachaa jiraniidha jedhan

Itti aanaan Ministira Muummee obbo Dammaqaa Mokonnon, Ogeeyyin fayyaa ergama ulfaataa ogummaasaaniin gumaacha taasisaa jiran warra hojii seena-qabeessa raawwachaa jiraniidha jedhan.

Itti aanaan Ministira Muummee Obbo Dammaqaa Makonniin miseensoota koree Ministeeroota wajjin galma Barkumeefi kutaa Magaalaa Boolee Bulbultaatti giddugala kenniinsa tajaajila yaalaa covid 19 kaleessa daawwataniiru.

Daawwannaa isaaniin gaheen ogeeyyii fayyaa fi hoggantoota giddugalichaa lubbuu lammiilee oolchuuf hojiin hojjeechaa jiran bonsaadha jedhan.

Biyyattitti tatamsa’inni Vaayirasii Koroonaa yeroorraa gara yerootti haala olaanaan dabalaa jiraachuun dandeettiin giddugaloonni tajaajila yaalaa covid-19f kennaa jiran qoramaa jiraachuus himaniiru.TOI irraa odeeffanne.

Facebook Comments