Paarkii Tokkummaa fi Piroojektoota Inxooxxoo

 Paarkii Tokkummaafi Piroojektoonni Inxooxxoo itti yaadamee karoorfamee yeroo dhiyoo keessatti hojjetamee xumuramuun isaa kan irraa baratamuudha jedhe Ministeerri Barnootaa.

Ministeerri Barnootaafi hooggantoonnifi hojjettoonni dhaabbilee ittiwaamamanii piroojektii Shaggarfi Paarkii Inxooxxoo daawwataniiru.

Daawwannichi biyyatti keessatti hojiilee baay’een yeroo gabaabaa keessatti xumuramuu akka danda’amuufi agarsiisuu akka danda’u gama hooggantootaafi hojjettootan kakaa’uumsa kan uume ta’uu Ministirri Ministeera Barnootaa Dr. Injiinar Geetahuun Maakuriiyaa himaniiru.

Hoggantoonnifi hojjettooni mana hojii Ministeerichaa paarkii Inxooxxootti biqiltuu dhaabaniiru.

Facebook Comments