Tajaajilli Odeffaannoofi Nageenya Biyyooleessaa shororkeessummaafi daddabarsa meeshaalee waraanaa seeraan alaa ittisuun nageenya biyyooleessa mirkaneessera

Tajaajilli Odeffaannoofi Nageenya Biyyooleessaa shororkeessummaafi daddabarsa meeshaalee waraanaa seeraan alaa ittisuun nageenya biyyooleessa mirkaneessera.

Tajaajilli Odeffaannoofi Nageenya Biyyooleessa bara bajataa bara 2012 xumurameetti haleellaa shorokeessuumma ummataafi biyyaarra miidhaa qaqqabsisuu danda’aan akka hinraawwatamneef fashaleessuU beeksiseera.

Akkasumas biyya keessaatti yoo raabsamaan walitti bu’iinsa guddaa dhaqqabsisuu kan danda’aan meeshalee waraanaa to’annoo jala oolchuun shooraa olaanaa bahachuu himee jira.

DhaabbatichI gamaggamaa waggaa irratti hunda’uun ibsa ergeen akka beeksiseetti, bara baajataa 2012 Alshabaabiifi IS bahaa Afrikaa ka’uun Itoophiyaarratti kan xiyyeeffatee sosochii taasisa turan.

Sochii shororkeessumma ittisuuf hordooffii cimaa taasifameen akkasumas dhaabbilee naannoolee waliin odeeffaannoo wal jijjiirraa taasifameen hojiin shoroorkeessuuma kun fashala’uu danda’uu ibseera.

Naannichatti sochiin shorkeessummaa nageenya biyyooleesaafi faayidaa biyyaarratti miidhaa akka hinqaqabsifneef dhaabbilee odeeffannoo nageenya biyyatti waliin wal qunnamuun tarkaanfii fudhatameen bara 2012 to’annoo jala kan oolan Alshabaab 16, IS 17 waliigala 33 nageenya biyyaa booreessuuf kan kayyeeffatan suurawwan, sanadootaafi meeshaalee dhoo’insa waliin to’annoo jala oolchuu beeksiseera.

Haaluma walfakkatuun waajjirichi meeshalee seeraan alaa nageenya hawaasaafi biyyaa rakkoo keessa galchuu danda’an kilaashi koovii 499, rasaasa kuma dhibba 1fi kuma 68fi 241 akkasumas meeshaa waraanaa 59 to’annoo jala oolcheera.

Akkasumaas Tuurkiirraa ka’uun bufaata Jibuutii irraa gara Itoophiyaa kan seenan Birrii miiliyoonni dhibba 5 ol shugguuxiin 1,832fi meeshalee elektirooniksii adda addaa seeran ala galuuf turan to’atamaniiru jechuun TOItu gabaase.

Facebook Comments