Waltajjiin marii hojii bara 2012 fi qophiin karoora Mootummaa Naannoo Oromiyaa fi Paartii Badhaadhinaa

Waltajjiin marii hojii bara 2012 fi qophiin karoora Mootummaa Naannoo Oromiyaa fi Paartii Badhaadhinaa Magaalaa Adaamaatti taa'amaa jira.

Waltajjiin marii hojii bara 2012 fi qophiin karoora Mootummaa Naannoo Oromiyaa fi Paartii Badhaadhinaa Magaalaa Adaamaatti taa’amaa jira.

Waltajjii kanarratti pireezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaan bara 2012 keessa hojiin hojjetame gaarii akka ta’e ibsanii, qaamolee hojicha milkeessuuf hirmaatan hundas galateeffatan.

Hojiiwwan abdachiisaan hojjetamaa jiranis darbee darbee rakkoon nageenyaa mudatu hundeerraa akka furamu qaamoleen nageenyaa hawaasa hirmaachisuun xiyyeeffannoon hojjechuu akka qaban hubachiisan.

Uummanni keenya nageenyaa fi misooma barbaada kan jedhan Pireezidaanti Shimallis,kun ammoo kan dhugoomu karoora irraa kaasee qophii goonunis jedhan.

Haala baratameen deemuun fedhii uummanni keenya misoomaaf qabu milkeessuun hin dandaa’amu waan ta’ef hirmaannaa hawaasaa cimsuun kutannoon hojjechuu feesisas jedhan.

Rakkoon fedhe adeemsa keessatti mudatus daandiin badhaadhinaa hirmaannaa hawaasa keenyaan ni milkaa’as jedhan.

Ittigaafatamaan Paartii Badhaadhinaa Damee Oromiyaa Obbo Fiqaaduu Tasammaan gama isaaniin, waltajjii kanarratti ciminoonni fi hanqinoonni hojii keessatti mudatan adda bahuun ciminoonni akka itti fufan hanqinoonni ammo akka maqfaman ni taasifama jedhan.

Waltajjii kanarratti Bulchitoonni Aanaalee fi Godinaalee,ittigaafatamtoonni Paartii Badhaadhinaa fi sekteroonni dhimmichi ilaallatu hundi irratti hirmaachaa jiru.

Akaaluu Baqqalaatu gaabaase.

Facebook Comments