Ardaan Jilaa Guumii Gaayoo

Biiroon Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa Ardaan Jilaa Guumii Gaayoo akka kunuunfamuu fi dhaloota dhalootatti duudhaa ganamaa Oromoo eeggatee akka dabruuf kan hojjeetu tahuu beeksiise.

Biiroon Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa Ardaan Jilaa Guumii Gaayoo akka kunuunfamuu fi dhaloota dhalootatti duudhaa ganamaa Oromoo eeggatee akka dabruuf kan hojjeetu tahuu beeksiise.

Gumii Gaayoo 41ffaa Godina Booranaa aanaa Dhaasitti taa’amaa jirurratti argamuun haasa’a kan godhan hogganaan Biiroon Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa,Obbo Kabbadaa Deessisaa Ardaa Jilaa Gumii Gaayoo kunuunsuudhaan labata itti aanuuf dabrsuuf hojiin hojjetamuu eegale cimee itti fufa jedhan.

Sirni Gadaa dimookraasii addunyaaf bu’ura kan jedhan obbo Kabbadaan,Oromoon aadaa isaa keessatti Ummata Umamaa fi umaa walitti araarsuun nagayaan jiratuudhas jedhan.

Oromoon Sirna Gadaa keessatti waan hundaaf seera qaba kan jedhan obbo Kabbadaan akkatti nageenyi itti bu’uu,akkatti waraanni gaggeeffamuu fi akkatti nagayaa fi firomsuun waliin jiraatu Ummata beekuudhas jedhan.

Sirni Gadaa hambaa addunyaa tahee akka galmaa’uuf Gumaachi Boranaaa guddaa fi sadarkaa har’a irraa geenyeefis bu’ura jedhan.

Tattaaffii Mootummaan Naannoo Oromiyaa godheenis Sirni Gadaa sirna Barnootaa keessaa galuudhaan akka ittiin baratamuu murtaa’usaatti baga gammadan jedhaniiru obbo Kabbadaan.

Dhaloonni hardhaa sirnaan eenyummaa Oromoo baruuf hojii qorannoo fi qo’annoo Aadaa Orommooratti godhuu cimsee itti fufuullee akka qabu obbo Kabbadaan dhaamaniiru.

Masfin Tashoomaatu gabaase.

Facebook Comments