Imaammata biyya alaa Itiyoophiyaa.

Haala qabatamaa jiru hunda bu'uura godhachuun imaammata biyya alaa Itiyoophiyaa fooyyessun barbaachiseera jedhame.

Haala qabatamaa jiru hunda bu’uura godhachuun imaammata biyya alaa Itiyoophiyaa fooyyessun barbaachiseera jedhame.

Jijjiirama ardiin Afriikaa fi Addunyaan keessa jiru bu’uura godhachuun fooyya’iinsi imaammata biyya alaarratti taasifamuun murteessaa akka ta’e walitti qabaan koree imaammata fooyya’e kan turaniifi amma Ijiptii fi Liibiyaatti Ambaasaddara Itiyoophiyaa kan taa’an Ambaasaaddar Maarqoos Takilee himan.

Haalli ardii fi addunyaa jijjiirama olaanaa keessa akka jiru fi biyyi yookaan ardiin waggaa 20 har’a madda diinagdee olaanaa argamsiisu har’a hin argamsiisu, kanaaf biyya yookaan ardii biraatu madda diinagdee taa’a dhufaa jiras jedhan.

Kanaaf haala qabatamaa jiru bu’uura godhachuun faayidaa biyyaa kabachiisuuf hojjechuun barbaachisaa akka ta’e dubbataniiru.

Waggaa 20 dura haala Eertiriyaa waliin tureen wal-qabatee Imaammata alaarratti wanti barraa’e Somaaliyaa waliin walitti dhufeenyi ture fi Sudaan kibbaas biyya of dandeesse hin turree,jijjiiramoota kanneen giddu gala godhachuun imaammatichi fooyya’e jedhan.

Olloota keenyas nageenya qofaaf osoo hin taane madda diinagdee fi gabaa guddaa akka waliif taanuuf imaammata fooyya’ee bahe kana keessas akka taa’e Ambaasaaddar Maarqoo himaniiru.

Hidha haaromsaa fi qabeenyawwan uumamaa Itiyoophiyaa daangaa ce’anis akkamiin faayidaa biyyaaf oolchuun akka dandaa’amurratti imaammata kana keessa taa’uusatu beekame.

Biyyi kabaja kan argattu lammiin kabaja yoo argate dha, kabaja lammiilee keenya biyyoota alaa keessa jiraataniif xiyyeeffannoon kennamee waan hojjetamaa jiruuf imaammata fooyya’ee bahe kana keessa kun of danda’ee galeera jedhan.

Walgahiin waggaa hooggantoota hojii ministera dhimma alaa fi hooggantoota miisiyoonaa guyyoota 15’f Magaalaa Bushooftutti taa’amaa ture irrattis imaammata fooyya’ee bahe kanarratti mari’atamee galteen argamuun yaadaan gabbatee akka jiru himamee.

Mana maree ministirootaaf dhiyeenyatti dhiyaatee akka ragga’ee hojiirra oolus ni eegamaa.

Akaaluu Baqqalaatu gabaase.

Facebook Comments