Waltajjiin leenjii hoggansa paartii Badhaadhinaa naannoo Oromiyaa torbaan tokkoof Magaalaa Adaamaa Galma Abbaa Gadaatti ta’amaa ture xumurameera.

Waltajjiin leenjii hoggansa paartii Badhaadhinaa naannoo Oromiyaa torbaan tokkoof Magaalaa Adaamaa Galma Abbaa Gadaatti ta'amaa ture xumurameera.

Waltajjiin leenjii hoggansa paartii Badhaadhinaa naannoo Oromiyaa torbaan tokkoof Magaalaa Adaamaa Galma Abbaa Gadaatti ta’amaa ture kaleessa xumurameera.

Waltajjicharratti argamuun haasaa cufiinsaa kan taasisan miseensa Koree hojii Raawwachiiftuu Paartii Badhaadhinaafi pireezidaantiin Mootumma Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa Qophaa’ummaan gaggeesitoota paartii Badhaadhinaa bira jiru abdachiisaa ta’uu ibsuun, akka paartii Badhaadhinaatti ammas hojii guddaa hojjachuutu nurraa eeggama jedhan.

Paartiin Badhaadhinaa bu’aa ce’ii mudatu hunda obsaafi cimina qabuun bira darbuun bu’aawwan lakkaa’amuu danda’u heddus hojjateeras jedhan.

Paartichi rakkoo diinagdee,hawaasummaafi siyaasaa hiikuuf furmaataa waraa ta’uu bira darbee fayyadamummaa Ummata mirkaneessuu keessatti dorgomaadha jedhaniiru.

Badhaadhinni seenaa qorachuun hojii boonsaa kan hojjatuufi paartii yeroo jalqabaatiif sabaafi sablammoota hunda walqixxummaan hirmaachiseedha jedhan Obbo Shimallis.

Galmii guddaan paartii Badhaadhinaa daandii jijjiiramaa qabateen ijaarsa diinagdee qabatamaa fiduun Ummata gara badhaadhinaatti ceesisuudha.

Caasalee Sadarkaa Godinaafi aanaalee gara gandaatti gadi buusuun caalmatti mootummaa cimaa ijaarun cimuu akka qabus dhaamaniiru.

Sivil sarvantiin qixa sirrii ta’een Ummata tajaajiluu qabas jedhan.

Qabeenya Bishaanii Naannoo Oromiyaa qabdu seeran itti fayyadamuun murteessaafi daandii badhaadhinaatis jedhan Obbo Shimallis.

Itti gaafatamaan Waajjira Paartii Badhaadhinaa Damee Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa gama isaaniitin Fayyadamummaa Ummata giddugaleesa karaa godhateen Paartiin Badhaadhinaa cimee kan hojjatuudhas jedhan.

Bu’aa hanga ammaatti jiruun injifannoon olaanaan gama hundaan mul’atu agarsiiftuudhas jedhan.

Danqaawwan yeroo yeroon mudatu tooftaa gaggeessummaa fi bilchina hooggansaa Badhaadhinaatin ni furamas Jedhaniiru.

Hooggansi leenjii argatetti gargaaramuun biyya waan hundaan mijoofte,hunda hammattu ijaaruus ammas cimee hojjachuu qaba jedhaniiru.

Ilaalcha finxaalessummaarraa gara ilaalcha tokkummaa, hammatummmaafi hunda galeessummaatti amanuun hunduu nagaafi tasgabbii biyya mirkaneessuuf hojjachuun dubbii jabduu ta’uu Obbo Fiqaaduun dhaamaniiru.

Facebook Comments