Gamtaan Waldaalee Diyaaspooraa Itiyoophiyaa hundeeffame.

OBN Sad.12, 2013- Gamtaan Waldaalee Diyaaspooraa Itiyoophiyaa hundeeffame.

Gamtiichi waldaalee diyaaspooraa kutaalee biyyatti garagaraa jiran walitti fiduun hundeeffamuu Daarektari Olaantuun Ejansii Diyaaspooraa Itiyoophiyaa aadde Salaamaawiit Daawit himaniiru.

Waldaaleen kunneen hojiin naannoolee isaanitti hojjatan akkuma jirutti ta’ee dhimmota hawaasummaa, dinagdeefi kan biroorratti waliin akka hojjatan kan dandeessisuudhas jedhameera.

Gamtaa miseensoonni hawaasa diyaaspooraa naannoolee hundatti argaman uumanin Itoophiyaa beeksisuufi hojiiwwan misooman bu’aa qabeessa akka ta’an ni dandeessisas jedhameera.

Deetaan Ministira Dhimmaa Alaa Ambaasaaddar Burtukaan Ayyaanoo, mootummaan waldaa diyaaspooraa hundeessun faayidaa argamsiisu ni hubatas jedhaniiru.

Lammiileen Itoophiyaa biyyoota garagaraa jiraatan biyyatti keessaatti dameewwan misoomaa garagaraan hirmaatan gaheesaani biyyaafi ummataasaanif akka tumsaniif waamicha dhiyeessaniiru.TOI odeeffanne.

Facebook Comments