Manni Maree Misooma Intarpiraayizii fi Indastirii Oromiyaa waltajjii marii isaa marsaa jalqabaa magaalaa Adaamaatti taa’ee jira.

OBN Hagayya 27,2011- Manni Maree Misooma Intarpiraayizii fi Indastirii waltajjii marii isaa marsaa jalqabaa magaalaa Adaamaatti taa’ee jira.

Waltajjicha irrattis raawwiin hojii godiinaaleefi magaalota oromiyaa gama carraa hojii uumuun bara 2011 hojjettamee dhihaateera.

Gabaasa raawwii hojii dhihaateenis akka naannootti raawwiin hojii gama carraa hojii uumuun hojjettamee gad aanaa tahuu ibsameera.

Gama mootummaan deeggarsa hojii dhabdoota waldaan gurmaahaniif bakka hojii qopheessuu sheediiwwan mijeessuu dabalatee mallaqqa carraa hojii uumuuf ramadame qixa sirriin faayidaa irra oolchuurratti hanqinni jiraachunis akkasuma.

Kana malees walitti hidhaminsa interpiraayizoota fi indaastiriiwwanii akkasumas hanqina gama qabinsa ragaan jiru furuuf hirmaannaa qooda fudhattoota cimsuun kallatti hojii bara2012ttijedhameera.

Kanaanis akka naannoo oromiyaatti sadarkaa magaalaafi baadiyyaatti namoota miliyoona 1.5 ol hojiitti galchuuf karoorfamuu maricharratti himameera.

Milkaa’ina kanaafis walitti hidhaminsa gabaa uumuun cinaaatti bajatni birrii biliyoona 12  hojii kanaaf qabameera.

Carraawwan hojii bara 2012tti uumuuf karoorfame kanas walta’insa mootummaa federaalaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee waliin ciminaan kana hojjetu tahuu manni maree interpiraayizichaa beeksiiseera.Jibril Baqqalaatun gabaase.

Facebook Comments