Yaa’iin Barnootaa Naannoo Oromiyaa mata duree ” Qulqullinni Barnootaa Guddina Waliigalaa Biyyaaf” jedhuun Finfinneetti taa’amaa jira.

OBN Ful. 12,2012- Yaa’iin Barnootaa Naannoo Oromiyaa mata duree ” Qulqullinni Barnootaa Guddina Waliigalaa Biyyaaf” jedhuun Finfinneetti taa’amaa jira.

Waltajjii kanarratti Pirezdaantii itti aanaan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa ni argamu.

Yaa’ii kanarratti Barsiistota, barattootaafi maatii barattootaa hojii baruufi barsiisuu keessatti fakkeenyummaa qabaniif badhaasni ni kennama.

Hooggansa manneen barnootaa haala baruufi barsiisuu mijataa gochuufi qindeessuummaa gaariitiin bu’aa gaarii galmeessaniifis beekamtiin ni kennama jedhameera.

Gabaasni raawwii hojii bara 2011fi karoora hojii bara 2012 irrattis ni mar’atama.

Hooggansi manneen barnootaa aanaalee, godinaaleefi sadarkaa naannootti jiran akkasumas barsiistonniifi maatiin barattootaa sirnicha irratti argamaniiru.Leensaa Baqqalaatu gabaase.

Facebook Comments