Mootummaan Naannoo Oromiyaa diinagdeen Naannoo Oromiyaa guddatee fayyadamummaan hawaasaa sadarkaa ol’aanaan akka mirkanaawu hojiilee hedduu hojjechaa jira.

Diinagdeen Keenya Fayyadamummaa hawaasaatiif- Mootummaa Naannoo Oromiyaa

Mootummaan Naannoo Oromiyaa diinagdeen Naannoo Oromiyaa guddatee fayyadamummaan hawaasaa sadarkaa ol’aanaan akka mirkanaawu hojiilee hedduu hojjechaa jira.

OBN Qaammee 04, 2011- Baga Bacaqii Gannaa of koltanii Fuula Birraatti baatan!- Bara haaraa sababeeffachuun Ibsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa irraa nu gahe akka kanaa gaditti dhihaata.

Mootummaan Naannoo Oromiyaa diinagdeen Naannoo Oromiyaa guddatee fayyadamummaan hawaasaa sadarkaa ol’aanaan akka mirkanaawu hojiilee hedduu hojjechaa jira.

Oomishni qonnaan bulaa gatii gaarii argatee, hawaasni bitatu ammo giddu galtummaa faddaala seeraan alaatiin maleetti waan barbaadu qulqullinaan akka argatee bitatuu fi fayyadamu Naannoo hamma fayyadamummaa Qonnaan bulaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo kannee jira.

Qonnaanbulaan keenya oomisha itti dadhabe gabaa dhabee akka hin rakkanne mootummaan waldaan ijaaruun, oomisha isaaf gabaa mijjeessuun, fayyadamee jireenyi isaa akka jijjiiramuuf tooftaa hundatti fayyadamaa jira.

Qonna ammayyeessuun gamatti qonnaan bulaan keenya industiritti galee ofumaa abbaa qabeenyaa akka tahu, oomishni oomishu kan gabaa giddu galeessa godhate akka tahu rakkoo dhiyeessii fi teeknooloojii furaati jira, fayyadamummaan ilmaan isaa akka mirkanaa’uus taasisaa jira.

Oomishni qonnaan bulaa otoo gabaa hin gahin adeemsi jalaa itti qisaasamu akka ciccitu, qonnaan bulaan walitti hidhamiinsa gabaa argatee yeroo barbaadutti akka barbaadutti carraa gabaa jiru hundatti fayyadamee akka gurguratu haalli mijatee jira.

Oomisha qonnaan bulaa kana booda faddaalli gidduu seenee gatii isaa hin murteessuuf, bakka jiruu abbaa bitatuu waliin kan waliin dubbatu qonnaan bulaa keenya qofa jedha ibsichi.

Ayyaana dhufaa jiru sababeeffachuun daballii gatii seeraan alaatii fi qaala’iinsa jireenyaa too’achuufiis tarkaanfii addaa fudhatera.

Guyyaa hardhaarraa jalqabee yuuniyenoonni Waldaa hojii Gamtaa Naannoo Oromiyaa hundi oomisha isaanii kallattiin qaama bitatu bira akka geessanii gurguratan ta’aa jira.

Ayyaana jala bu’ee daballii gatii too’achuu fi shira diinagdeerratti raawwatamu saaxiluun fayyadamummaa ummataa sadarkaa ol’aanatti mirkaneessuuf qindoomina seektaroota Mootummaa Naannoo Oromiyaa fi Bulchiinsa Magaalaa Finfinneetiin meeshaaleen bu’uuraa jiraattootaaf barbaachisu gabaa Finfinnee keessatti gatii madaalawaan gurguramuu eegalee jira jedha ibsichi.

Yuuniyenoonni Waldaa Hojii Gamtaa Naannoo Oromiyaa hundi oomisha qonnaan bulaa Finfinnee fiduun gatii madaalawaan akka gurguran Finfinnee iddoowwan 8titti bakki gurgurtaa iddoon mijjateefii hojii eegalanii jiru.

Olmaa guyyaa hardhaatiin Yuuniyeniin waldaa hojii gamtaa Haramaayaa. Hixoosaa. Luumee, Maqii Baatuu fi Federeeshiniin qonnaan Bultoota Oromiyaa meeshaalee bu’uuraa gatii madaalawaan gurguruun gabaa Finfinnee seeraan ala gatiin ol ka’e tasgabbeessuu jalqabani jiru.

Haaluma Kanaan Gatiin Shunkurtaa Kiiloon tokko Gabaa Finfinnee keessatti hamma birri 32tti gurguramaa jiru Shunkurtaan Qonnaan bultoonni Haramayaa hoomishan giddu galtummaa Faddaalaa tokko malee giddu Gala Aadaatti Kiiloon tokko birri 22tti gurgurramaa jira.

Xaafiin silaa daldalaan kuntaala Qarshii 3,400 hiyyeessa kiisha itti onsu birrii 2,800n gurguramaa jira.

Daakuun qamadii kiiloon tokko gabaa Finfinneetti qarshii 32tti gurguramu birri 24tti gurguramaa jira.

Hoomishoonni B’uuraa kanneen biro Ayyaanaaf barbaachisan gatii walakkaan irrachuun fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessaa jiru.

Tarkaanfii mootummaan Naannoo Oromiyaa fudhate Kanaan gabaan Finfinnee kan ol ka’e gadi bu’aa kan dhookfamees gadi bahaa jira.

Kun kan mullisu qabeenya ummataa saamaa badhaadhuuf shirri hamaan akka deemaa jiruudha jedha ibsi kun.

”Abadan! Dachee fi qabeenyi Oromiyaa kana booda hattuu fi saamtuun gooba itti baaftu hin jiraatu.”

Bifuma wal fakkaatuun Magaaloota Oromiyaa hundarratti hojiin sakatta’iinsa gabaa hojjetamaa jira, seeraan ala gatii dabaluun , meeshaa dhooksuun hiyyeessa agabuu bulchuun yakkaa fi fafa, araarama malee tarkaanfiin ni fudhatama akka ibsa kanaatti.

Qabeenya keenya Diinagdee keenyaaf, Fayyadamummaan hawaasa keenyaaf, Hannaa fi saamichi, ummata qoqoraa jiraachuun inuma hin danda’amne.

Sabaa fi sablammoonni hundi waliin hojjannee waliin ol’aantummaa seeraa kabajchiifnee waliin guddanna, waliin ayyaaneeffanna!

Kootta Warri Finfinnee fi Naannawa Finfinnee haqa keessaniin kan isin madaalu bitadhaa, Achumaaniis hattuu fi saamtuu saaxilaa!

Ayyaana Gaarii!
Mootummaa Naannoo Oromiyaa
Qaammee 04 bara 2011
Finfinnee

 

 

Facebook Comments