Magaalaa Finfinneetti, Mana Barumsaa Sadarkaa 1ffaa Abbaayitti Afaan Oromootiin barachuuf galmaa’an barnoota waan hin jalqabneef maatiin barattootaa fi barattoonni komatan.

OBN Ful. 28,2012- Magaalaa Finfinnee, Kutaa Magaalaa Nifaassilki Laaftoo , Jamoo aanaa 13tti Mana Barumsaa Sadarkaa 1ffaa Abbaayitti afaan Oromootiin barachuuf galmaa’an, hanga yoonaa barnoota jalqabuu dhabuu isaaniitiin maatiin barattootaa fi barattoonni komatan.

Barumsichi manneen barnoota 115 keessatti haa kennamu malee manneen barnootaa tokko tokkotti sababa gara garaatiin barnootni Afaan Oromootin kennamuu hin jalqabamne.

Maatiin barattootaa Mana Barnootaa Sadarkaa 1ffaa Abbaayirratti komii qaban OBNtti himaniru.

Barattoonniis Yuniifoormii fi barruuleen isaanii kennamuus hanga yoonaa barnoota kan hin jalqabne ta’uu dubbatu.

Rakkoo barattoota afaan Oromootiin barachuuf galmaa’an muudachaa jiru kana mootummaan dafee hiikuu akka qabu maatiin barattootaa gaafataniiru.

 

Barsiistoonni afaan Oromootiin barsiisuuf mana barumsichaatti ramadamaniis ramaddiin hojii waan isaanii hin kennamneef sadarkaa gadiitti seenuun barsiisaa akka jiran himaniiru.

Itti gaafatamaa itti aanaan Mana Barnootaa Sadarkaa 1ffaa Abbaay obbo Abboonaa Tashoomaa, barattoota afaan Oromootiin barachuuf galmaa’an 175 qabaachuu isaanii fi sababa hanqina dareetiin barnoota kutaa 5ffaa hanga 8ffaa jiru jalqabuu kan hindandeenye ta’uu ibsaniiru.

Rakkoo kana furuufiis kutaa barnootaa jiru waljalaa siiqsuun furuuf kan hojjetan ta’uu dubbataniiru

Torbee dhufu keessatti rakkoo kana furuun barattoonni barumsa isaaanii kan jalqaban tahu jedhaniiru.

Itti gaafatamaan Waajjira Barnootaa Kutaa Magaalaa Nifaas silk Laaftoo obbo Adafriis Korraa , kutaa magaalichaatti manneen barnootaa 23 keessatti barnoonni afaan Oromootiin kennamaa akka jiru kan ibsan yoo ta’u , rakkoo Mana Barnootaa Sadarkaa 1ffaa Abbaayitti uumame furuuf mana barnootaa afaan Oromootiin barsiisaa jiru kaan waliin qindaa’uun furuuf hojjetamaa jira jedhaniiru.

Waajjira Barnootaa Bulchiinsa Magaalaa Finfinneetti, Oggeessi Abbaataayitaa Qulquullina Barnootaa obboo Sanyii Biqilaa , rakkoon kun sadarkaa mana barnootaattii hiikkamu kan qabu akka ta’e himan.

Akkaa waajjira barnootaattiis rakkoon kun furmaata akka argatuuf ni hojjannaa jedhaniiru.

Bara kana bulchiinsa magaalaa Finfinnee manneen barnootaa mootummaa hunda keessatti barnoota afaan Oromootiin barsiisuuf karoorfamee hojjetamaa jira

Yeroo ammaa kana manneen barnootaa 115 keessatti barattoonnii kuma 30 ol afaan Oromootiin barachaa akka jiran ragaan waajjira barnootaa bulchiinsa magaalichaarraa arganne ni mul’isa.Girmaa Hundeetu gabaase.

Facebook Comments