Weerara awaannisaa ittisuufi to’achuuf  hawaasni hunduu tumsa gochuu akka qabuu Ministeerri Qonnaa hubachiise

OBN Ful. 28,2012- Weerara awaannisaa ittisuufi to’achuuf  hawaasni hunduu tumsa gochuu akka qabuu Ministeerri Qonnaa hubachiise.

Kutaan odeeffannoo awwaannisaa Dhaabbata Qonnaa fi Nyaataa Addunyaa, weerarri awwaannisaa yoom muudachuu akka danda’u biyyoota addunyaa kan akeekachise yoo tahu, haaluma Kanaan bara 2011 irraa eegalee gara Itoophiyaatti kallatti qilleensaa hordoofuun Saa’uudi Arabiyya irraa Galaanaa Diimaa qaxxaamuruun xumara ji’a Waxabajjitti Naannoo Affar Aanaa Talaalaakitti muudate ture.

Akka Ministeerri Qonnaa beeksiseetti weerarri awaannisaakun dhagaan alatti, gosoota midhaani fi biqiloota nyaachuun kan barbadeessu, daangaan biyyoota  osoo hin daangeessin guyyaatti KM 150-300 kan imaluufi ilbisoota hamaa waan tahaanif wabii nyaataa biyyootaa qoruu danda’a jedhameera.

Hanga ammaatti miidhaan miidhaanirratti geesise jiraachuu baatuus, naanno dheedumsa loonii, bosonaafi miiciree irratti miidhaa hamaa geesisaa jira.

Kanaanis looniif goginsa fiduu, omishaa fi omishtummaa hir’isuun guddina dinagdee biyyaattirratti hubaati cimaa fiduu danda’a jedha Ministeerichi.

Ministeerri Qonnaa akka jedheetti, weerarri awaannisa kun gara biyyaatti galuusaa odeeffanno waan qabuuf, wayituma mudateetti xiyyaaraan balleessuf carraaquus, hawaasni farra ilbisaarratti soodaa waan qabuuf mariisise amansisudhaaf yeroo fudhachuusaatin awaannisni walhoruu danda’eera.

Akka Odeeffannoo Miitiyiiroolojii Biyyaaleessaatti, waggaa guutuu iddoowwan baay’eetti roobni gahaan waan jiruuf, walhoormaata awaannisaaf haala mija’aa uumuu danda’a.

Kanaaf, weerarri awaannisaakun gara naannoolee birootti tamsa’un goosota midhaanifi biqilootaarraii miidhaa akka hin geesine hojii ta’annoo fi ittisuurratti Horsisee bulaa fi qonaanna bulaa, Dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa, qaamooleen deeggartoota misoomaa fi hawaasni biyyatti hundi tumsa gochuu akka qaban Ministeerichi Ibsa kaleessa baaseen beeksiseera.

Facebook Comments