Itti gaafatamtoonni Hospitaalota Oromiyaa adda addaarraa gara Naqamteetti imalan Hospitaala Ispeeshaalaayizidii Naqamtee daawwatan.

OBN Mud. 15,2012- Itti gaafatamtoonni Hospitaalota Oromiyaa adda addaarraa Naqamteetti imalan Hospitaala Ispeeshaalaayizidii Naqamtee daawwatan.

Tokkummaa fi kaka’umsii hojjetoota Bulchiinsaafi ogeeyyii Fayyaa tajaajilamtoonni tajaajila gaarii akka argatan taasiseera jedhame.

Baajata Mootummaan ramaduu eeguurra hawaasa hirmaachisanii mana hojii suphachuu, kutaa dabalataa ijaarratanii hanqina kutaalee furachuufi meeshaalee waldhaansaa guuttachuun hospitaalichaa kan irraa baranneedha jedhan daawwattoonni.

 

Hospitaalichi akkaataa sadarkaasaatti uummataaf tajaajila gahaa akka kennuuf meeshaaleen waldhaansaa hammayyaafi ogeeyyiin guutamuufii qabas jedhaniru.

Qindeessaan rifoormiifi deeggarsa hospitaalotaa Biiroo Fayyaa Oromiyaa obbo Abdii Laggasaa, Itti gaafatamtoonni hospitaalicha daawwataniis, wayita gara mana hojii keessanitti deebitan muuxanoo qooddattan hojiirra oolchuu qabdu jedhaniru. Wandimmuu Kabbadaatu gabaase.

Facebook Comments