Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaatti Gumii Dagaagina Afaan, Aadaa, Aartiifi Seenaa Oromoo (GDAAASO) Hundeeffamuun himame.

Bakka hawaasni yunivarsichaa, Abbootiin Gadaa, kantiibaan magaalaa Baatuufi bulchaan Bulchiinsa Aanaa Adaamii Tuulluu Jidduu Kombolchaa argamanitti sirna Oo’adhaan gaggeeffameera.

Inistituutii Qorannoo Afaan, Aadaafi Aartii Oromoo Yunvarsitii Naannoo Oromiyaa tiin kan qindaa’e wixineen hundeeffamaa kan dhiyaate yoo ta’u, barbaachisummaa, kaayyoo, ergamaafi mul’atni akkasumas, dambiin ittiin bulmaata gumichaa ibsamee hawaasni Yuunivarsiitichaa miseensa ta’uun akka Gumicha cimsuu qaban waamichi dhihaateera.

Barbaachisummaa Gumii Dagaagina Afaan, Aadaa, Aartiifi Seenaa Oromoo Yunivarsitiin Naannoo Oromiyaa gaafa hundaa’u ergama bal’aa qabatee waa’ee afaan, aadaa, duudhaafi falaasama Oromoo, barsiisuu, qorachuu, kuusuufi kunuunsuu; walumaa galatti, handhuura qorannoofi qo’annoo Oromoo ta’ee akka saba Oromoo tajaajilu fuuldureen lafa kaa’amee hundeeffame.

Haa ta’u malee, hanga Inistituutiin Qorannoo Afaan, Aadaafi Aartii Oromoo hunda’utti Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa keessatti waa’een Afaan, aadaa, duudhaa, fookloorii, argaa-dhageettiifi Aartii Oromoo xiyyeeffannoo gadifageenyaa hinarganne ture.

Gumiin barattootaa dhimmoota Oromoofi Oromummaa irratti hojjatu hanga ammaatti Yuunivarsiticha keessa hin turre.

Kanaafuu, barattoonni konyaalee Oromiyaafi Itoophiyaa adda addaa irraa dhufan aadaalee bakka irraa dhufanii akka walirraa barataniif, jiloota adda addaa irratti aadaafi duudhaa Oromoo akka agarsiisaniif, waarii aartii qopheessanii akka hawaasa yuunivarsiitichaa booharsaa barsiisaniif, barattoonni kalaqa addaa qaban qaramanii akka bahaniif, barattoota afaan Oromoo hin beekne Afaanicha barsiisuudhaaf, Gumii Dagaagina Afaan, Aadaa, Aartiifi Seenaa Oromoo hundeessuun baay’ee barbaachisaafi murteessaadha.

Gumiin kun afaan, aadaa, duudhaa, seenaafi falaasama Oromoo guddisuufi dagaagsuu keessatti gumaacha guddaa qaba.

Gumii kana jalatti gareewwan afaan, aadaa, aartiifi seenaa Oromoo hundaa’uudhaan barattoonni akkuma dandeettii isaanitti akka hirmaatan ni taasifamu.

Yuunvarsitii Naannoo Oromiyaarraa Waabeefanne.

Facebook Comments