Hospitaalli Haamiliin Fistuullaa Mattuu dhaabbilee fayyaa gara gaara walin qindominaan hojjachuusaatiin dhukkubni fistuullaa xiqaataa jiraachuu himame.

OBN Amajji 04.2012- Haamilin Fistuullaa Itoophiyaa namoota dhibee dhukkuba fistuullaan qaban hospitaloota 5 akka biyyaatti qabu keessatti bilisaan yaalumsa adda addaa kennaa jira.

Hospitaalli Haamiliin Fistuullaa Mattuus dhaabbilee fayyaa gara gaara walin qindominaan hojjachuusaatiin dhukkubni fistuullaa xiqaataa jirachuu himame.

Hospitaalli Hamilin fistuullaa Magaalaa Mattuu hawaasa Godinaalee Lixa Oromiyaa, Naannoo Benshaangul Guumuz, Uummaatoota Naannoo Kibba fi Gaambeella akkasumas Buqattoota Sudaan Kibbaa kan tajaajilaa jiru dha.

Hojii Raawwachisaan Hospitaala Hamiliin Fistuullaa Mattuu Obbo Xibabbuu Abaatee, hospitalichii dhaabbile gara gaara walin tahuun hojjataa waan jiruuf dhukkubni Fistuulla Lixaa biyyattitti xiqaachaa jiraachu dubbatanru.

Hojiin dubartoota kana deebbisan dhaabbu ammallee dhimma xiyyeefannoo barbaadu ta’us himaniru.

Dr. Zaaraa Sahaali Iispeeshaalisti Ulfaa fi Gadammeessaa akkasumas Hospitaala Hamiliin Fistuulla Mattuutti oggeesa baqqaqisani yaalu fistuullaati.Akka isaan jedhanitti dhukkubni fistuullaa sababoota gara gaaran dhufu danda’a ta’us akka Itooopiyaatti ka’umsii dhukkubichaa harki 90 cininsuu yeroo dheeraa da’umsa irraatti muddatu dha jedhaniru.

 

Dhukkubichi midhaa hawaasummaa fi diinagde irraan gahu irraa darbe xinsaamurratti dhiibbaa kan fidu ta’u Dr. Zaaraan himaniru.

Namoni Lixa biyyatti gara gaara irraa dhufani hospitaalichatti tajaajila yaalumsaa argatanis dhukkubichaa irraa baraaramu isaanitti kan gammadan ta’u dubbataniru.Fiqaaduu Mekonninitu gabaase.

Facebook Comments