Pireezidaanti Obbo Shimallis Abdiisaa, Ji’a Ramadaanaa ilaalchisuunhordooftoota amantaa Islaamaa hundaan baga geessan jedhan

OBN Ebla 15,2012- Pireezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa, Ji’a Ramadaanaa ilaalchisuun hordooftoota amantaa Islaamaa Naannoo keenyaa fi biyya keenyaatiif dhaamsa baga geessani dabarsan.
Guutuun dhaamsa kanaa akka kanaa gadiitti dhihaateera. Ramadaan Kariim!!

Duraan dursee obboleewwan keenya musiloomota Naannoo keenyaafi waliigala biyyaa keenyaatiin baga jia Ramadaanaa waggaa 1441 tiin isiin ga’e baga nu ga’e,RAMADAN KARIIM jechaa, Ramadannii baranaa, fuula keessan gara Rabbii deebifachuun dhibee fayyaa sababa koronaatiin nu mudate akka nurraa deebisuufi ummataafi biyyaa keenya arjoomasaatiin akka baraaru kadhachaa, wal gargaaraa, wal bira dhaabbachaa itti soomtan, Ramaadaana nagaa,fayyaa, gammachuufi milkii akka isiniif ta’u hawwiin qabu ibsa.

Jiini Ramaadanaa ji’a kabajamaa, ji’a Raahmataa, dhiifamaafi araaramaa, hordoftoota amantii isilaamaa hunda biratti hawwii guddaan eegamu, sadarkaa olaanaan Rabii ittii kadhatamu, hojiin qulqulluufi gaariin bal’inaan itti hojjetamu, arjoomnif waliif tumsuun cimee itti mula’atu, akka waliigalaattis jia hojii qulqulluun raawwatamuu Rabbi birattii dacha dachaan fudhatama itti argatu waan ta’eef Musiliimota biratti hiikkaan qabu baayyee gudaadha.

Akkuma hunduu beekutti Ramaadaannii baranaa kun kan geggeeffamu yeroo biyya keenya dabalatee adunyaa guutuun vaayirasii kooviid 19 yokiin vaayirasii koronaatiin yaaddoo guddaa keessa itti galteefi yeroo ummata keenyaafi biyyaa keenya balaa dibee kanarraa baraaruufi balaa dhufuu danda’au xiqqeessuuf ummataafi Mootummaan harka wal qabannee ciminaan hojjachaa itti jirru keessattidha.

Akkasumas, Ramaadanni baranaa kan soomamu yeroo babal’ina dhibee kanaa ittisuufi rakkoo hawaasummaa fi diinagdee balaa kanaan wal qabatee mudachuu danda’u jalaa hawaasa keenya baraaruuf qajeelfamoota Mootummaa, gorsa abbootii amantaa, abbootii Gadaafi Ogeessota fayyaa hordofuudhaan sochiin bal’aan taasifamaa itti jiru keessattidha.

Kanaafuu, Ramaadana kana ilaalchisee gochi raawwatamu hundi sochii ittisa kaoronaa akka Naannoo keenyaafi biyya keenyaatti gaggeeffamaa jiru daran kan cimsuufi qajeelfama of eeggannoo dhibee kanaa Mootummaan baaseefi gorsa abbootii amantaafi ogeessota fayyaa kan hordofu bifa ta’een kan raawwatamu akka ta’u hawaasni musiliimaa sirritti hubatee hojiirra akka oolchu abdii gudaan qaba.

Akkaatuma kanaan hawaasni Musiliimaa masgiidotafi mana manatti baayyinaan walitti qabamuurraa of eeggatee bifa tamsa’ina vaayirasii koronaa ittisuu danda’uun qajeelfamoota amantichaa sirriitti gaggeessuudhaan Rabbii guddaan araara buusee balaa hamaa bifa koronaatiin dhufee kana akka nurraa deebisuufi imala jijjiramaa biyya keenya gara badhaadhinaa jalqabde akka milkaa’u hojiiwwan misoomaa eggalaman finiinsaa Rabbis akka nuuf milkeessuu kadhachuu cimsitanii akka ittifuftan waamicha koon dabarsa.

Akkasuma hordoftoonni amantii isilaamaa yeroo Ramadanaa kana keessaatti sadaqaa,zakaa fi arjoma adda addaatiin gara laafummaa olaanaan harka qalleeyyii bira dhaabbachuufii gargaaruudhaan dirqama lammuummaa bahachuu eegaltan cimsitanii akka itti fuftan dhaamsa koo kabajaan dabarsa.
Irraa deebi’ee baga jia Ramadaanaa kabajamaa kanaan isin ga’e, Ramadaannii kun kadhannaa Rabbii cimsuufi harka qalleeyyii gargaaruudhaan kan itii milkooftaniifi gammaachuun jalqabdanii, nagaan soomtanii, gammachuun kan xumurtan akka isiniif ta’u hawwa.
Ramadaan Kariim
Maddi:-BDHKMNO

Facebook Comments