Naannoo Kibbaatti qonna gannaatiin omisha Kuuntaala Miiliyoona 100 fi Miliyoona 34 omishuuf karoorfame-Obbo Riistuu

OBN Caamsaa 15, 2012- Naannoo Kibbaatti qonna gannaatiin omisha Kuuntaala Miiliyoona 100 fi Miliyoona 34 omishuuf karoorfaame hojjatama jiraachu Pireezidaantii  Ittii Aanaan Mootummaa Naannoo Sabootaa, sablamootaa fi Uummattota Kibbaa Obbo Riistuu Yiirdaaw beeksisan.

Naanniichatti biiqiltuu Biiliyoona 1.5 dhaabuuf hal dureen taasifama jiras jedhniru.

Qonnaan bulaan weerara vaayirasi koroonaa irraa of eeguun hojii omishtummaa qonnaa guddisuu fi hojii misooma eeguumsa naannoo irratti akka cimaniif waamichaa dhiyyeessaniru.

 

Dhiibbaa weerarri vaayirasii koroonaa gessisuu irraan kan ka’e hir’inni guddinaa omishaa akka hin mudannee tattaaffii gochuun barbachisaadha jedhan Obbo Riistuun.

Bara kana kara adda ta’en misooma qonnaa guddisuun barbaachisaadha kan jedhan obbo Riistuun, keessattuu qotee bulaan naannichaa qabeenya uumamaa sirnaan omishuuf jabaachuu akka qaban hubachisaniru.

Akka mootummaatti omiishtummaa qonnaa  dabaluuf karoorfamee hojjatama kan jiru yoo ta’u milka’ina kanaaf lafti hin qootamiin faayidaa irraa akka oluuf hojiin hojjatama jiras jedhaniru.

Akka gabaasa TOI akkaataa gorsaa ogeeyyiin qonnaa kennanin teeknoolojjiiwwaan omiisha dabaluuf gargaaran qonnaan bulaan akka haalan fayyadamuuf carraqqii taasifaama akka jirus himaniru.

Bara omisha kanatti midhaan kuntaala miliyoona 100 fi Miliyoona 34 walitti qabuuf karoora karoorfaame galmaan gahuuf sadarkaa naannootti koreen qindaa’ee hanga hojjaattoota buufata misoomaatti waligalteedhaan hojjatama akka jirus himan Obbo Riistuun.

Sochii misooma Magariisummaa bara darbee Ministira Muummeen jalqabamee bara kanas itti fufsisuudhaf biiqiltuu Biiliyoona 1.5 dhaabuuf qophiin taasifaama akka jirus beeksisaniru.

Iddoo hundattu qonnaan bulaan iddoo biqiltuun dhaabamuu filachuu fi eela baasuudhaan qophaa’a akka ta’u hubachisaniru.

Ogeeyyiin qonnaa sadarkaa garagaara irratti argaman hawaasni misooma eeguumsa naannoof akka tattaaffi taasisaniif obbo Riistuun hubachisaniru.

Facebook Comments