Pireezdaanti mootummaa RDFI Saahilaworqi Zawdee guyyaa Fannoo Diimaa Adduunyaa fi Urjii Diimaa ilaalchisee ergaa dabarsan

OBN Ebla 30,2012- Eegduu Olaanaa Waldaa Fannoo Diimaa Itoophiyaa fi Pireezdaanti mootummaa RDFI Saahilaworqi Zawdee guyyaa Fannoo Diimaa Adduunyaa fi Urjii Diimaa ilaalchisee ergaa dabarsan.

Waggaa waggaadhan Ebla 30 guyyaan Idil-adduunyaa Faannoo Diimaa fi Urjii Diimaa ni yaadatama. Ayyanichii yeroo jalqaabatiif kaabajamee kan olee akka lakkoofsaa awuuroopatti bara 1948ti jalqaabee ulfina,fayyaa fi nageenyaa namoota eguun akkasuumas yadoota namoota rakkaataniif dhaaqqabuu agaarsisaa turera.

Kuni goochaa Idil-adduunyaa waligalteen itti umaameefi namoota miiliyoonaan lakkawwaaman raakkoo kessaa kan baasee,dhibeewwaan kan fayyise,namoota burjajja’aniif jireenyaa tasgabb’aa hojii kennedha. Weerarri vaayirasii koroonaa immoo hafuuraa namuummaa kanan yeroo haala gaariidhaan itti yaaduu dandeenyuu irraa nu dhaqqaabsise jira. Guyyaan faannoo diimaa fi urjii diimaa Idil-adduunyaa bara kana’’ ogeessootaa fayyaa keenyaaf harkaa ni kaafnaa,ni dinqisiffannas” yaadni jeedhuu yaada siirrii fi haala qabeessadha.maatii isaani dhiisaani lubbuu isaani balaattii dabarsanii laachuudhaan vaayiraasichaa waliin moorkataa jalqaaba waan ta’aniif hojii jajjeebessaa dha jedhan.

Bara 1927 kan hundeeffamee waldaan faannoo diimaa Itiiyoophiyaa balaa weerarrii vaayirasii koroonaa hawaasaa fi dinaagdee irraan gahuu ittisuuf carraaqqii taasifaama jiru kessaatti hirmaacha jira.

Magaaloota garaagaratti keemikaalaa biifuudhaan ,tola oltoota hawaasaaf deeggarsaa taasisaan bobbaasuudhaan ,meeshaalee qulqulliinaa qaamaa eggaachuuf taajajilaan raabsuudhaan akkaasumas Ambuulansootaa waaldichaa taajajilaa hawaasaaf akka oluu goochuudhaan kaka’umsaa guddaa agarsisaniru.

Guyyoota laman darbaan lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii miinisteera fayyaattiin darbee guyyoota dhufaanitti immoo hangam ulfaata akka ta’e kan agaarsisuudha.

Ammas hawaasni qaajelfamoota mootummaa fi miinisteera fayyaa irraa darbuu hojii irraa olchuu qaba. Waldaan faannoo diimaa Itiiyoophiyaas qaajelfamoota akka biyyaattiti baasee fayyadamuudhan hirmannaan hawaasaa akka dabaalu,akkasuumas tola oltummaan akka babal’atuu hoojjachuutu irraa egaama.yeroo raakkiisaa kanatti qamoolee deeggarsaa barbaadaan kessuummayyuu qamoolee vaayirasichaaf saaxilamoo ta’aniif siinif jiraa jeechuutu irraa egaama.

Diina nu qunnamee injiifaachuuf daammaaqinaa fi hirmannaa ummaata ciimsuun gaariidha. Waligallee fi walittii qabamnee gahee keenyaa bahuudhan ofii keenyaas ta’e hawaasa keenyaa vaayirasii koroonaa irraa yaa egnuu.

Ebla 30 bara 2012

Facebook Comments