ABUT fi Gamtaan  Dimookiraatawaa Itoophiyaa danbii ittin bulmaata walinii alaa argamaniru jechuun miseensummaa irraa haqaman-Humnoota Fedeeraalisti

OBN Wax. 18,2012- Humnoota Federaalisti Itoophiyaa Qindaa’ani Paartii Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraayi(ABUT) fi Gamtaan  Dimookiraatawaa Itoophiyaa danbii ittin bulmaata walinii alaa argamaniru jechuun miseensummaa irraa haquu beeksise.

Walta’insichi waltajjii idilee waligalaa 4ffaa Finfiinneetti gaggeesse jira.

Yeroo kanatti walta’insichi gurma’ina isaa irratti marii bal’aa kan adeemsisee yoo ta’u, halli yeroo biyyatti fi kallaatti itti fufinsa walta’insa yeroo itti aanuu irratti mari’achuun himameera.

Walta’insichi gurma’ina isaa irratti yoo mari’atu paartiin ABUT walta’insa kessatti buurjaajii uumaa jira jedhera.

Walitti qabaan Koree Gurmaa’insa Humnichaa obbo Toolosaa Taasfayee, paartiin ABUT miseensoota Humnootaa bittineessuuf dhibbaa garagaraa uumaa akka jiru fi kanarraas darbee walta’insichaa dawoo godhachuun biyyaa jequuf socho’aa jira jedhaniru.

Dabalatanis paartiichi walgayii walta’insa irratti akka hin hirmaannee fi walgayiin walta’insichaas Maqaleetti yoo ta’e malee fudhatama akka hin qabannee beeksisa jira jechuun yakkaniru.

Obbo Toolosaan, ABUT ani kan jedhe malee hin ta’u fi yoo nuti hooggannee malee sirrii miti yaada jedhuu qaba jechuun yakkaaniru.

Yaada ABUT(TPLF) gara fulduraatti yaa bahuu moo itti haa fufu jedhuu irratti Humni Feederaalisti marii bal’aa adeemsisee jira.

Kanuma ilaalchisee miseenoonni muraasni TPLF dabalate paartiileen biroo daanbii ittin bulmaata hin kabajne yaa haqaman yoo jedhan baay’een isaani immoo carraan tokkoo haa kennamuuf jedhaniru.

Facebook Comments