Barattoonni Waldaa Misooma Oromiyaa qormaata biyyaalessaa Kutaa 10ffaa qoraman qabxii olaanaa galmeessuun isaanii himame.

barattoonni 189 qormaata kutaa 10ffaa fudhatan keessaa, Barattoonni 167 qabxii 4 galmeessuu

Barattoonni Waldaa Misooma Oromiyaa Mana Barumsaa Bultii Addaa Adaamaa bara 2011 qormaata biyyaalessaa Kutaa 10ffaa qoraman qabxii olaanaa galmeessan.

Bara 2011 Mana Barumsaa Bultii Addaa Adaamaatti barattoonni 189 qormaata kutaa 10ffaa fudhatan keessaa, Barattoonni 167 qabxii 4 galmeessuu isaanii Qindeessaan Mana Barumsaa Bultii Addaa Waldaa Misooma Oromiyaa Damee Adaamaa Dr Hirphasaa Caalaa himan.

Barattoota 167 qabxii 4 galmeessan keessaa 77 akaakuuwwan barnootaa qoraman kurnanuu ‘A’ tarreessuu isaanii Dr Hirphasaan OBN tti himaniiru.

Barattoonni 13 ammoo qabxii 3.85 kan fidan yoo ta’u, namni 6 hafan qabxii 3.71 galmeessan.

Waliigalatti barattoota qormaata fudhatan 189 keessaa 68 shamarrani.

Milkaa’ina barattoota kanneeniitiif tumsa miseensotaafi deggertoota Waldaa Misooma Oromiyaa  galateeffachuun, fuulduraafis dhaloota qaruuf hunduu gumaachuu akka qabu  Dr Hirphasaan dhaamaniiru jechuun Waaqgaarii Qana’aatu gabaase.

Facebook Comments