Gujii Dargaggoota

Dargaggoonni Godina Gujii magaalaa Shaakisoo waldaan ijaaraman bu'aa qabeessa ta'aa jiru.

Dargaggoonni Godina Gujii Bulchiinsa magaalaa Shaakkisoo liqii fudhachuun waldaan hojii adda addaa irraatti boba’anii hojjachaa jiran galii argataniin jiruuf jireenya isaanii gaggeeffachaa ,liqii isaan irra jiru ammoo deebisaa jiraachuu isaanii dubbattani.

Dargaggoo Simmanyi Maarqos Jiraataa godina Gujii Bulchiinsa Magaalaa Shaakkisooti.dargaggoon kun bara 2009 Yunivarsiitii Walloo irraa Ogummaa Veterinari Medisini ‘n eebbifamee bahuun bara 2010 ammoo Hiriyoota isaa Yuniversitii adda addaa irraa bahan shan waliin waldaan gurmaa’uun Birrii kuma 100 fi kuma 50 liqiin fudhachuun horsiisa lukkuu irraatti boba’aanii hojjachaa jiru.

Dargaggoonni kun hojii horsiisa Lukkuu irratti hojjachaa jiraniin birrii liqiin fudhatan Keessaa birrii kuma 100 fi kuma 30 deebisanii jiru.Ogummaa qabaniin hojjachuun isaanii baasii yaalii lukkuuf baasaan isaaniif hanbisuu isaa himuun , nyaataa fi kunuunsa lukkuus waan beekaniif bu’aa irraa argachaa jiraachuu dubbatu.

Bakka isaan itti hojjachaa jiran gama mootummaan kan isaaniif kenname ta’uu kan dubbatu dargaggoon Simmanyi ,sirni deggersaa fi hordoffii akkasumas walitti hidhamiinsi gabaa gama mootummaan utuu nuuf mijatee kana caalmaa bu’a qabeessa ta’uu dubbata.
Magaalaa Shaakkisoo keessaatti dargaggoonni waldaa Zawuduu,Gadaa fi Dharraanee jedhamuun hojii mukaa fi sibiilaa irratti birrii kuma 200 fudhachuun hojjachaa jiran galii argachaa jiraniin jiruuf jireenya isaanii gaggeeffachaa liqii fudhatan ammoo deebisaa jiraachuu dubbatu.

Akka dargaggoonni miseensa waldaa kanaa jedhanitti hojii hojjachaa jiran jabeessuun liqii fudhatanis gutummaa guututti deebisuun ,dargaggoota biroof fakkeenya ta’uuf Kutannoon hojjachaa jiraachuu isaanii himanii jiru.

Magaalaa Shaakkisoo keessaatti bara 2011 darbe keessa dargaggoonni 600 ol hojii maddoota galii argamsiisan adda addaa iratti gurmaa’anii hojjachaa jiru, dargaggoota kanneenifis bakka oomishaa fi gurgurtaa birrii kuma 600 oliin Hojjatamuu isaa Itti Gaafatamtuun waajjira Misooma Interpiraayizii fi Industirii Bulchiinsa Magaalaa Shaakkisoo Aadde Leemmuu Waacillee Dubbataniiru.
Dargaggoonni Magaalaa Shaakkisoo keessaatti gurma’anii hojjachaa jiran akka milka’aniif Sirna Deggersaa fi hordoffii Irratti hanqina ture furuun fayyadamummaa isaanii mirkaneessuuf xiyyeeffannoon kan hojjatamu ta’uu Aadde Leemmuun Dubbataniiru.

Bara 2012 kana keessatti Magaalaa Shaakkisoo keessatti dargaggoonni 500 hojii adda addaa irratti akka gurmaa’aniif karoorfamee irratti hojjatamaa jiraachuu ragaan arganne ni muldhisa .Jiksaa Takileetu Gabaase.

Facebook Comments