Manni Marii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Dambii Bulchiinsa Investimentii Naannichaa Irra Deebiin Fooyyessuuf Qophaa’e Raggaasise

Dambii Bulchiinsa Investimentii Naannichaa Irra Deebiin Fooyyessuuf Qophaa'e Raggaasise.

Manni Marii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa  Dambii Bulchiinsa Investimentii Naannichaa Irra Deebiin Fooyyessuuf Qophaa’e Raggaasise.

Manni Marii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa (Kaabineen) walga’ii idilee bara hojii 5ffaa waggaa 5ffaa guyyaa kaleessaa Fulbaana 07/2012 geggeesseen wixinee Dambii Bulchiinsa Investimentii Naannichaa Irra Deebiin Fooyyessuuf Qophaa’e irratti mari’achuun Raggaasiseera.

Dambicha irra deebiin fooyyessuu kan barbaachiseef investimentiin sadarkaa misooma naannoo keenyaa deggeruu fi ummata keenya fayyadamaa taasisu akkasumas ga’ee investimentiin dinagdee naannichaa keessatti qabu fooyyessuu fi investimentii harkisuu irratti kan xiyyeeffatedha.

Keessumatti qonnaan bulaan investimentiif lafa isaa irraa buqqa’u beenyaan kaffalameefii geggeeffamuu qofa otoo hin taane investimentii keessatti sheerii qabaatee fayyadamaa akka ta’u haala kan mijeessudha.

Qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa adda duree ta’an fi waldaalee IMX ce’an gara misooma investimentiitti akka dhufan haala mijeessuu irrattis kan xiyyeeffatedha.

Investimentiin naannoo keenya keessatti geggeeffamu carraa hojii uumuun fayyadamummaa hawaasa naannoo mirkaneessuu keessatti ga’ee isaa akka ba’us ni taasisa.

Gama biraatiin dambichi bulchiinsa investimentii irratti hanqinoota turan bu’uura irraa furuun lafa investimentii karaa bu’a qabeessa ta’een faayidaa irra akka oolu taasisuu irratti kan xiyyeeffatedha

Adeemsa kenninsa eyyama investimentii harkifataa ta’e fooyyessuun tajaajila saffisaa kennuun investimentii naannichatti harkisuu akkasumas hirmaannaa hawaasni naannoo investimentii keessatti qabu akka fooyya’u haala mijeessuuf dambicha irra deebiin fooyyessuun barbaachiseera.

Hojimaata fi bulchiinsa lafa investimentii waliin walqabatee hudhaalee mul’atan furuun qindoomina qaamolee hojicha keessatti qooda fudhatanii cimsa.

Bu’uuruma kanaan Manni marii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa (Kaabineen) wixinee dhiyaate irratti bal’inaan erga mari’atee booda
Dambii Bulchiinsa Investimentii Naannichaa Irra Deebiin Fooyyessuuf Qophaa’e lakk 208/2012 ta’ee akka ragga’u sagalee guutuun murteesseera jedhe kan gabaase BDHKMNOti.

Facebook Comments