Ministeera Galiiwwanii

Batii Onkoloolessaa kanatti birrii biiliyoona 32.6 akka walitti qabe ministeerri Galiiwwanii beeksise.

Batii Onkoloolessaa kanatti birrii biiliyoona 32.6 akka walitti qabe Ministeerri Galiiwwanii beeksise.
Akka Ministeerichi jedhutti hojii hubannoo uumuufi sosochii hawaasaa bara 2011 hojjetameen baatii Onkoloolessaa kanatti Birrii biiliyoona 33.4 walitti qabuuf karoorfamee ture.


Haaluma kanaan birriin biiliyoona 32.6 walitti qabamuun karoora irraa 97.6% raawwachuun danda’amee jira. Raawwiin kun kan bara darbee yeroo walfakkaataan birrii biiliyoona 8.3’n caalmaa qaba.

Hojiin hojjettoonni waajjirichaa raawwataniifi kanfaltoonni gibiraas amanamummaan galii isaanirraa barbaadamu galchaa jiraachuu isaaniitiif, raawwiin ji’oota 3’n darbanii agarsiiftuu ta’uunis himameera.

Gara fuuladuraattis hojiin kun osoo hin qabbanaahiin haaluma karooraatiin cimsee akka itti fufu kan beeksise Ministeerri Galiiwwanii qaamota gahee isaanii bahan hundaaf kabajaafi galata qabus ibsee jira. Hojii itti aanu milkeessuuf immoo hunduu nageenya naannoo isaaf akka tumsu waamicha dhiheessee jira. Maddi:- Ministeera Galiiwwaniiti.

Facebook Comments