warshaaleen aannanii jiraachuu dhabuun faayidaa argachuu malle xiqqeesseera jedhan jiraattonni hojii misooma annaniiratti bobba’an.

warshaaleen aannanii

Godina Shawaa kaabaatti dhuunfaanis ta’ee, Waldaan hojii misooma aannani irrattii hojjeechaa jirraannus,warshaaleen aannanii jiraachuu dhabuun faayidaa argachuu malle xiqqeesseera jedhan jiraattonni hojii misooma annaniiratti bobba’an.

Jiraattuu aanaa Yaayyaa Gullallee kan tahan addee Asnaaquu Makonniin,dura teessuu waldaa oomisha annani Siifan kan tahan wayita hojeetanitti akkata itti dhama’aniin misooma annanirraa faayidaa maluuf argachaa hin jirru jedhan.

Gatiin omisha annanii itti gururaa jiranis madaalawaa miti jedhan.

Haaluma walfakkaatuun jiraatonni aanaalee Dabra Libaanoosii fi Qimbibiit kan tahan Dargaggoo Birhaanuu Lammaa fi Almtsahaay Tufaa guyyaatti annaan liitiira 70 hanga 100tti gabayaaf dhiyeessanillee, baasiin isaani baasanii fi galiin misooma annaniirraa argatan wal hin simu jedhan.

Rakkoo kan furuudhaaf warshaan Annanii cimaan tokkoo mootummaan otoo ijaarameef gaariidha jedhan oomishitoonni annanii kunniin.

Warshaan Annanii Yuuniyanii Oomishitoota annan Salaalee yeroo dhiyootti hojiitti kan deebi’uu tahu itti gaafatamaan Waldaa Hojii Gamtaa Godina Shawaa Kaabaa obbo Abbabaa Daamxoo himaniiru.

Yuuniyaniin Qonnaan Bultoota Biiftuu Salaalees warshaa annanii Magaalaa Fiicheetti ijaaruuf qophirra jira jedhan.

Godina shawaa kaabarraa guyyaatti annan litirri kuma dhibba sadi caalu gabaa jiiduu galeessaaf dhiyaata.

Ammahaa Geetaachootu gabaase.

Facebook Comments