Bulchiinsi magaalaa Finfinnee galii birrii biliyoona 21 ol walitti qabu beeksiise.

galii birrii biliyoona 21

Bulchiinsi magaalichaa galii qarshii biliyoona 21 ol walitti qabu beeksiise.

Biiroon Galiiwwan Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee ji’oottan jaha darban keessatti taaksiifi taaksii alkallattiitiin akkasumas, galii mana qopheessaarra qarshii biliyoona 21.53 walitti qabuusaa beeksise.

Biirichi bara bajata waggaa ji’oottan jaha keessatti qarshii biliyoona 23.79 walitti qabuuf karoorfatee %94.46 milkeessuusaa beeksiseera.

Raawwiin kun bara bajata waggaa ji’oottan jaha bara darbee waliin wal bira qabamee wayita ilaalamu qarshii biliyoona 2.58 ykn dhibbantaa 13.6 caalmaa agarsiiseera.

Dhuma bara bajata 2012ttis galii qarshii biliyoona 37.6 walitti qabuuf karoorfatee hojjechaa akka jirus beeksiseera.

Facebook Comments