Dubartiin Uumamaan gaggeesituu fi qajeelchituudha jedhan Pireezadaantii itti aantuun Mootummaa Naannoo Oromiyaa Addee Caaltuu Saanii.

Dubartiin Uumamaan gaggeesituu fi qajeelchituudha

Dubartiin Uumamaan gaggeesituu fi qajeelchituudha jedhan Pireezadaantii itti aantuun Mootummaa Naannoo Oromiyaa Addee Caaltuu Saanii.

Yaa’ii hoggansa dubartootaa Magaalaa Adaamatti taa’ame irratti argamuun haasa kan taasisan Pireezadaantii itti aantuun Mootummaa Naannoo Oromiyaa Addee Caaltuu Saanii,fayyadamummaa Uummata mirkaneessuum tajaajila haqa-qabeessa ta’e fiduuf hoggansa dubartootaa cimsuun murteessadha jedhaniru.

Hoggansi bakka ramadame irratti qofa kan hojjatamu osoo taane sochii hawaasa,diinagdee fi hawaasummaa keessatti gahee adda durummaa bahachuudha jedhaniiru.

Dubartiin uumamaan gaggeesituu fi qajeelchituudha;dubartiin jireenya dhuunfaa jiraattee hin beektu kan jedhan Aadde Caaltuun,mootummaan xiyyeefannoo guddaa itti kennuun filannoo dhufu irratti hirmaannaa dubartootaa hunda galeessa ta’e fiduuf hojjachaa jiraachuu himaniru.

Ilaalcha kaleessaa keessa bahuun dubartoonni sammuu uumamaan qabanitti fayyadamuun uummata keessaa dhalatan tajaajilu akka qabanis addee Caaltuun dhaamaniiru.

Facebook Comments