Ibsa Komiishinii Poolisii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa.

Ibsa Komiishinii Poolisii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa.

Ibsa Komiishinii Poolisii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa.

Humni Nageenyaa Aggaammii Humnoota Badii Maseensuudhaan Nageenyaafi Tasgabbii Waaraa Mirkaneessuuf Boqonnaa Malee Hojjechuuf Murteesseera.
Akka naannoo fi biyyaatti jijjiirama rog-daneessa keessummeessuu erga eegallee waggoottan lama lakkoofsifneerra. Yeroo kana keessatti riifoormiiwwan akka naannoo fi biyyaatti hojiirra oolan keessa riifoormiin seektera nageenyaa isa ijoo dha.

Lammiileen bilisaan akka yaadan, ejjennoo fi ilaalcha qaban karaa nagaa akka tarkaanfachiisanii fi mirga dhuunfaa fi garee isaanii karaa demokraatawaa ta’een akka mirkaneeffataniif hojiin akka mootummaatti hojjetame seektera nageenyaa keessatti jijjiirama ol’aanaa fidee jira.

Bu’aa riifoormii seektera nageenyaa keesssatti taasifameetiin caasaan nageenyaa kanaan dura ummata biratti akka diinaatti ilaalamaa ture, yeroo ammaa kana miiltoo gaarii jiruu fi jireenya ummataa guyyaa gara guyyaa ta’ee jira.

Nageennya ummataa fi biyyaa mirkaneessuun cinaatti, balaawwan uumamaa fi nam-tolchee to’achuuf sochii taasifamu keessatti ummata bira dhaabbachuudhaan jaalala horachuurras ga’eera.

Haa ta’u malee, boqonnaa jijjiiramaa kana keessatti humni nageenyaa sochii mootummaan dirree demokraasii bal’isuu fi biliisummaa lammiilee mirkaneessuuf taasisaa jiru tumsuuf aarsaa hedduu kaffalaa tureera. Hanga har’aattis kaffalaa jira.

Humni maqaa ABO Shanee, waraana bilisummaa Oromoo (WBO) fi abbaa torbeetiin of waamu faallaa jijjiiramaa dhaabbachuudhaan naannoo Oromiyaa bakkeewwan adda addaatti hoggansa mootummaa, lammiilee nagaa fi hawaasa bal’aa irratti gocha ajjeechaa, miidhaa qaamaa, suukanneessuu, saamicha qabeenyaa fi burjaajessuu raawwachaa turaniiru. Keessattuu, ajjeechaa fi gocha hammeenyaa lammiileerratti geggeessaa tureen miidhaa qaamoleen kunneen hanga har’aatti geessisan ol’aanaa ta’us, kaayyoo dirree demokraasii bal’isuu akka mootummaatti qabame tumsuuf obsa qaamoleen nageenyaa agarsiisan guddaa, aarsaan kaffalanis ol’aanaa dha.

Haleellaan guyyaa har’aa Bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti namoota afur irratti raawwatames, humna ABO Shaneetiin hogganamuu fi maqaa Waraana biliisummaa fi Abbaa Torbeetiin of waamu ta’uunsaa mirkanaa’eera. Miidhaa qaqqabe kanaan, Komiishinar Solomoon Taaddasaa- Itti gaafatamaan waajjira nageenyaa bulchiinsa magaalaa Buraayyuu battalumatti kan du’an yammuu ta’u, Komaander Tasfaayee Dinquu- Ajajaa Poolisii GAONF, Artist Dajanee Kaasaayee fi ogeessi waajjira Carraa Hojii Uumuu Bulchiinsa magaalaa Buraayyuu Ob. Dameen madaa’anii yaalamuurratti argamu.

Komiishiniin Poolisii Oromiyaa gocha humnoota farreen nageenyaatiin balaa du’aa fi miidhaa qaqqabeef gaddi guddaan kan itti dhagaa’ame ta’uu ibsaa, maatii hoggansa lubbuunsaa darbeef jajjabina hawwa.

Poolisiin naannichaa dirree demokraasii bal’isuuf hanga har’aatti obsi agarsiise guddaa dha. Haa ta’u malee, obsa hanga har’aatti agarsiiseen miidhaan qaqqabaa jiru daran hammaataa waan deemee fi ummata bal’aas waan nuffisiiseef dhimmi ol’aantummaa seeraa mirkaneessuu dhimma yeroon gaafatu ta’ee jira.

Kanaafuu, poolisiin naannichaa ummata bal’aa waliin ta’uudhaan humnoota farreen nageenyaa adamsee seeratti dhiyeessuu fi ol’aantummaa seeraa mirkaneessuuf murteessee jira.
Komiishinii Poolisii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa
Guraandhala 13, 2012
Finfinnee

Facebook Comments