Oromiyaatti weerara gifiraa mudate to’achuuf hojjetamaa jira jedhame.

Oromiyaatti weerara gifiraa

Oromiyaatti weerara gifiraa mudate to’achuuf hojjetamaa jira jedhame.

Dhibeewwan daa’imman miidhaaniifi du’aaf saaxilan shan keessaa tokko dhibee gifiraa (shiftee) yoo ta’u, ammaan tana godinaalee Oromiyaa 12 keessatti bifa weeraraatiin mul’ate to’achuuf hojjetamaa jiraachuu Biiroon Fayyaa Oromiyaa beeksise.

Biirichatti Daarektarri Hoggansa Balaa Tasaa Fayyaa Hawaasaa, Qo’annoofi Qorannoo Fayyaa Obbo Gammachuu Shuumii gaaffiifi deebii Gaazexaa Bariisaa Waliin taasisaniin, dhibeen gifira kun Oromiyaa Godinaalee 12fi aanaalee 58 keessatti kan mul’ate yoo ta’u, ji’oottan torba gidduuttis namoonni kuma jahaa ol dhibichaan qabamuusaanii ibsaniiru.

Yeroo ammaa kanattis dhibeen kun aanaalee 14 keessatti bifa weeraraan mul’achuusaatiin talaalliin kennamaa akka jiru himaniiru.

Hawaasnis mallattoolee dhibichaa kanneen akka ho’ina qaamaa olaanaa, fuulaafi qaamarratti mallattoon bahuu, dhangala’aan fuunyaanirra yaa’uu, iji diimachuu, qufaasisuufi kkf wayita arganitti daa’imman hatattamaan gara buufata fayyaa geessuu akka qaban hubachiisaniiru.

Daa’imman dhibee kanaan qabaman hatattamaan wal’ansa hin argatan yoo ta’e, iji jaamuu, gurri duuduu, sombaafi kalee miidhamuun hanga du’aatti geessuu akka danda’u ibsaniiru.

Facebook Comments