Nama meeshaalee ittisa vaayirasii koroonaaf oolan hate, seerri itti jige.

Nama meeshaalee ittisa vaayirasii koroonaaf oolan hate

Nama meeshaalee ittisa vaayirasii koroonaaf oolan hate, seerri itti jige.

Maarki Maayiliin lammii Biritaaniyaa yoo ta’u, nama ganna 35 ti.

Maarki, battala haguuggii afaaniifi funyaanii(Maaskii)fi dhangala’oo harka ittii qulqulleessan(sanitaayizarii) hatu qabame jedhe, poolisiin Magaalaa Landan.

Maarki, Ambulaansii meeshaalee ittisa Vaayirasii koroonaaf oolan fe’ee dhaabbate keessaa hatee, wayita Doqdoqqeen fiigu qabame.

Namni kun poolisiifi qaama seera isa qabanillee akka tumeefi arrabse Poolisiin Meetiroopoolitan Landan himeera.

Maarki Maayiliin hanna, qaama seera tumuufi arrabsoo sanyiitiin himatamee, hidhaan waggaa jaha(6) itti murame.

Newsweek.com akka barreessetti, Biritaaniyaan biyyoota hanqina meeshaalee ittisa Koroonaa qaban jidduu takka yoo taatu, lammmiileen kuma 29 ol vaayirasichaan yoo jalaa qabaman, lammiileen kuma 2 fi 352 immoo jalaa du’aniiru.

Facebook Comments