Hiikkaa Heera Mootummaa irratti qaamoolee dhimmichii ilaalatu waliin mariin itti fufiinsaa jiraachuu qaba-Piroofeessar Indiriyaas

OBN Caamsaa 10, 2012- Sababa weerara vaayirasii koroonaan sodaa Idil-adduunyaa tahuusaatiin filannoon biyyaaleessaa dheerachuu ilaalchisee mootummaa fi moorkattoonni paartiilee siyaasaa marii itti aanuu taasisuu akka qaban piiroofeesaar Indiiriyaas Ishaate dubbaatan.

Yaa’iin qorataa dhimmoota heera mootummaa, hiikkaa heera mootummaa gaaffii mana maree bakkaa bu’ootatiin dhiyaateef,deebii kennuudhaaf yaadaa ogeeyyoota walitti qabaa jira.

Piireezadantiin Yuunvaarsiitii Fiinfinnee duraani fi gorsaa mootummaa kan turan Piroofeesaar Indiiriyaas Ishaate, marii itti fufe irratti har’as ibsa oguummaa kennaniru.

Sababa weerara vaayirasii koroonaatiin biyyii labsii yeeroo ariifaachisaa keessaa jirtu keessuumayyuu filannoon biyyaaleessaa yeroo itti dhiyaaateetti gaaffiin haala kamiin adeemsifamuu qaba jedhu miseensoota ya’ii irraa dhiyaate jira.

Piroofeesaar Indiiriyaasiim gaafii kanaaf yoommuu deebii kennan mootummaan angoo irraa jiru gaggeessitoota paartiilee siyaasaa fi qamoolee biroo dhimmii ilaallatuu waliin dhimmichaa irratti marii itti fufaa taasisuu akka qabu himan.

Keessummayyuu seerri mootummaa hojii irra jiru yeroo labsii yeroo ariifaachisaa kanatti adeemsi filannoo maal ta’u akka qabu wanti teechisee jiraachuu dhiisuun rakkoo akka ta’es himaniru.

Yeroon vaayirasiin koroonaa itti baduu yookiin qorichi isaa yeroon itti argamu beekamuu dhiisuun isaa filannoo bara kana adeemsisuufis ta’e fageessuuf rakkiisadha jedhan.

Kana waan ta’ef mootummaan angoo irra jiru adeemsa filaannoo ilaalchisee paartiilee moormiitoota fi qamoolee dhimmii ilaallatuu waliin marii gaggeessuudhaan wal amanuu irra osoo gahee gaariidhaa jechuun Piroofeesar Indiiriyaas yaada isaani kaasaniru.

Qindeessuummaa Yaa’ii qoorataa dhimmoota Heera mootummaatiin hiikkaa heera mootummaa irratti waligaluuf waltajjiin yaadaa ogeeyyootaa walitti qabuuf gaafii fi ibsaa ogeeyyootatiin itti fufera jedha TOI.

Facebook Comments